Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok riadi, kontroluje, metodicky podporuje procesy týkajúce sa zabezpečenia vymáhania pohľadávok. Spolupracuje na plánovaní a na tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje činnosti súvisiace so správou a vymáhaním pohľadávok, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Riaditeľ odboru vymáhania pohľadávok
Riaditeľ úseku správy a vymáhania pohľadávok
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1346 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
SK ISCO-08 1346008 - Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 podniková ekonomika
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 postupy vymáhania pohľadávok
  Špecifikácia:
  Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistiky, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.
 • stupeň EKR 4 princípy daňovej sústavy, druhy daní
  Špecifikácia:
  Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 7 informačné systémy
  Špecifikácia:
  V oblasti správy a evidencie pohľadávok.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie vedenia pohľadávok
 • stupeň EKR 7 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
  Špecifikácia:
  V oblasti pohľadávok.
 • stupeň EKR 7 manažment pohľadávok
 • stupeň EKR 7 spôsoby zabezpečenia pohľadávok
  Špecifikácia:
  Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
  Špecifikácia:
  Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
  Špecifikácia:
  Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy oceňovania pohľadávok
  Špecifikácia:
  Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie tímu špecialistov pre správu a vymáhanie pohľadávok
  Špecifikácia:
  Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie tímu špecialistov. Metodické usmerňovanie tímu špecialistov v oblasti správy a vymáhania pohľadávok.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu pre správu a vymáhanie pohľadávok
 • stupeň EKR 7 participácia na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
 • stupeň EKR 7 určovanie koncepčných a strategických cieľov útvaru pre správu a vymáhanie pohľadávok
 • stupeň EKR 7 tvorba a určovanie postupov v oblasti spracovávania a vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a kontrola stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
 • stupeň EKR 7 právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
  Špecifikácia:
  Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola vedenia evidencie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok
 • stupeň EKR 7 posudzovanie analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
 • stupeň EKR 7 sledovanie aktuálnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 poradenstvo a konzultácie v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v organizácii
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
  Špecifikácia:
  Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
  Špecifikácia:
  Napr. súdy, mandátne spoločnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
 • stupeň EKR 7 kontrola zabezpečovania predaja zábezpeky
 • stupeň EKR 7 supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie