Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru

Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru riadi, koordinuje a organizuje právnu agendu v rámci príslušnej organizácie/inštitúcie. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov a pokynov. Vedie, motivuje a kontroluje zamestnancov právneho útvaru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Head of Legal Department
Legal Department
Riaditeľ právneho úseku
Riaditeľ právnej sekcie
Vedúci právneho oddelenia
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky

viac...
ISCO-08 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08 1219001 - Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti práva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 7 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
  Špecifikácia:
  Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
 • stupeň EKR 7 mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
  Špecifikácia:
  Spôsoby, metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia.
 • stupeň EKR 7 spisová služba
 • stupeň EKR 7 etika v právnych službách
 • stupeň EKR 7 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 druhy právnych aktov
  Špecifikácia:
  Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
 • stupeň EKR 6 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
  Špecifikácia:
  Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
 • stupeň EKR 7 podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
 • stupeň EKR 7 vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
 • stupeň EKR 7 tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
  Špecifikácia:
  Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
 • stupeň EKR 7 právne poradenstvo a konzultácie
  Špecifikácia:
  Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
  Špecifikácia:
  Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
 • stupeň EKR 7 spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
 • stupeň EKR 7 analýza a právne rozbory
  Špecifikácia:
  Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie koncepčných a strategických cieľov právneho útvaru
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia činností právneho útvaru
  Špecifikácia:
  Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov právneho útvaru.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 tvorba a úprava interných, vnútroorganizačných predpisov súvisiacich s právnymi službami
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
  Špecifikácia:
  Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
 • stupeň EKR 7 sledovanie platnosti a zmien predpisov súvisiacich s právnickou činnosťou
  Špecifikácia:
  Monitoring právnych predpisov na národnej a európskej úrovni.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s orgánmi štátnej správy
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
  Špecifikácia:
  Zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie