Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru riadi, koordinuje a organizuje právnu agendu v rámci príslušnej organizácie/inštitúcie. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov a pokynov. Vedie, motivuje a kontroluje zamestnancov právneho útvaru.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Head of Legal Department
Legal Department
Riaditeľ právneho úseku
Riaditeľ právnej sekcie
Vedúci právneho oddelenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
viac...
ISCO-08
1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08
1219001 - Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti práva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právna veda, právne princípy a zásady
Špecifikácia:
Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo a pod.
7
postupy vymáhania pohľadávok
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Špecifikácia:
Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Špecifikácia:
Spôsoby, metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia.
7
spisová služba
7
etika v právnych službách
7
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
druhy právnych aktov
Špecifikácia:
Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a pod.
7
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
7
pravidlá a postupy skartácie
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Špecifikácia:
Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Špecifikácia:
Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
7
právne poradenstvo a konzultácie
Špecifikácia:
Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi.
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
Špecifikácia:
Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
7
spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
7
analýza a právne rozbory
Špecifikácia:
Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.
7
stanovovanie koncepčných a strategických cieľov právneho útvaru
7
riadenie a koordinácia činností právneho útvaru
Špecifikácia:
Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov právneho útvaru.
7
výber zamestnancov do tímu
7
tvorba a úprava interných, vnútroorganizačných predpisov súvisiacich s právnymi službami
7
zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Špecifikácia:
Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
7
sledovanie platnosti a zmien predpisov súvisiacich s právnickou činnosťou
Špecifikácia:
Monitoring právnych predpisov na národnej a európskej úrovni.
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
Špecifikácia:
Zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa