Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá za dosiahnuté hospodárske výsledky, stanovenú kvalitu služieb, za dodávateľsko - odberateľské vzťahy, uplatňovanie moderných metód organizácie práce, hospodárne využívanie materiálu, energií, dodržiavanie štandardov výrobcu, príslušných predpisov a noriem.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Manažér popredajných služieb v autoservise
Riaditeľ autoservisu
Riaditeľ popredajných služieb v autoservise
Vedúci autoservisu
Vedúci popredajných služieb v autoservise
Vedúci servisu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08 1439002 - Riadiaci pracovník (manažér) servisu
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Manažér technických služieb

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 manažment
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 manažment rizík
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 4 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
 • stupeň EKR 4 finančný manažment
 • stupeň EKR 4 manažment kvality
 • stupeň EKR 4 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 4 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 4 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 4 metódy merania spotreby času
 • stupeň EKR 4 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
  Špecifikácia:
  Zamerané na likvidáciu poistných udalostí motorových vozidiel.
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
  Špecifikácia:
  Vrátane náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie.
 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 4 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Čítanie výkresov s porozumením.
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 technológia autoklampiarstva, karosárstva
  Špecifikácia:
  Vrátane lakovníctva.
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 4 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 4 skladové hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 metódy optimalizácie skladových zásob
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 systém CRM
  Špecifikácia:
  Riadenie zákazníckych vzťahov.
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 3 marketingové plánovanie
 • stupeň EKR 3 direkt marketing
 • stupeň EKR 3 zásady reklamy
 • stupeň EKR 3 marketing v oblasti služieb
 • stupeň EKR 3 pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
 • stupeň EKR 3 obchodné právo (záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy)
 • stupeň EKR 3 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 3 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  Čítanie schém, porozumenie znakov.
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov nakladania s odpadmi a recyklácie.
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín cestných motorových vozidiel, vrátane elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
 • stupeň EKR 4 operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
 • stupeň EKR 4 koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel a skladu náhradných dielov
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
 • stupeň EKR 4 príprava finančného plánu autoservisu
 • stupeň EKR 4 plánovanie a príprava marketingu servisu vozidiel
 • stupeň EKR 4 plánovanie a príprava personálnej stratégie servisu vozidiel
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
 • stupeň EKR 4 komunikácia a koordinácia vzťahu s úradmi verejnej správy, so zákazníkmi, dodávateľmi, zástupcom výrobcu, poisťovňou, leasingovými spoločnosťami, dodávateľmi náhradných dielov, spotrebného materiálu
 • stupeň EKR 4 zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v servise vozidiel
 • stupeň EKR 4 meranie výkonnosti pracovníkov
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
 • stupeň EKR 4 orientácia v pracovno-právnych predpisoch
 • stupeň EKR 4 realizácia výberových konaní pre dodávateľov
 • stupeň EKR 4 koordinácia riadenia kvality v servise vozidiel
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a agendy servisu vozidiel
 • stupeň EKR 4 kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
 • stupeň EKR 4 koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 príprava výkonového plánu servisu
 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
 • stupeň EKR 4 zisťovanie spätnej väzby - follow up
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie