Dopravný psychológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v riadení výkonnosti so zameraním na špecifiká práce v doprave. Vykonáva expertíznu, konzultačnú a posudkovú činnosť pri objektivizácii podmienok práce, pracovného prostredia a ľudského činiteľa. Podieľa sa na prevencii zlyhania dopravného systému z pohľadu psychológie, fyziológie práce a ergonómie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Železničný psychológ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2634 - Psychológovia a psychoterapeuti
SK ISCO-08
2634004 - Dopravný psychológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Psychológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia práce
7
sociálna psychológia
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
7
psychodiagnostika
7
metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
7
profesijná orientácia a voľba povolania
7
charakteristické znaky povolania (činnosti, prac. prostriedky, prac. prostredie a pod.)
7
pracovné úrazy a choroby z povolania
7
predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
softvéry pre odborné aplikácie
5
štruktúra a organizácia dopravy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie psychosociálnej podpory
7
posudzovanie výsledkov psychologických vyšetrení a testov z hľadiska vhodného profesijného uplatnenia
7
spracovávanie návrhov opatrení na aplikáciu poznatkov psychológie pri vzdelávaní a rozvoji zamestnancov
7
navrhovanie opatrení z oblasti psychológie na zlepšovanie pracovných podmienok a pracovných výsledkov
7
posudzovanie psychickej spôsobilosti na výkon práce
7
psychologické vyšetrenia a diagnostika podľa stanovených postupov
7
vedenie príslušnej dokumentácie o psychologickej činnosti
7
poskytovanie psychoterapeutických služieb (resp. krízovej intervencie)
7
vyhodnocovanie psychologických testov
7
spracovávanie metodík a postupov na psychologické vyšetrenia
7
dojednávanie ďalších odborných poradenských, psychologických a zdravotných služieb a posudkov
Špecifikácia:
Poskytovanie personálneho poradenstva pri výbere zamestnancov, poradenstvo pri profesijnej orientácii a voľbe povolania a pod.
7
analýza pracovnej úrazovosti, nehodovosti a chorôb z povolania a návrhy účinných opatrení
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
využívanie odborných softvérových aplikácií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní psychológ: dopravná psychológia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 56 ods. 3)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.