Dopravný psychológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dopravný psychológ

Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v riadení výkonnosti so zameraním na špecifiká práce v doprave. Vykonáva expertíznu, konzultačnú a posudkovú činnosť pri objektivizácii podmienok práce, pracovného prostredia a ľudského činiteľa. Podieľa sa na prevencii zlyhania dopravného systému z pohľadu psychológie, fyziológie práce a ergonómie.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Železničný psychológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2634 - Psychológovia a psychoterapeuti
SK ISCO-08 2634004 - Dopravný psychológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Psychológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 psychológia práce
 • stupeň EKR 7 sociálna psychológia
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 psychodiagnostika
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
 • stupeň EKR 7 profesijná orientácia a voľba povolania
 • stupeň EKR 7 charakteristické znaky povolania (činnosti, prac. prostriedky, prac. prostredie a pod.)
 • stupeň EKR 7 pracovné úrazy a choroby z povolania
 • stupeň EKR 7 predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia dopravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie psychosociálnej podpory
 • stupeň EKR 7 posudzovanie výsledkov psychologických vyšetrení a testov z hľadiska vhodného profesijného uplatnenia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov opatrení na aplikáciu poznatkov psychológie pri vzdelávaní a rozvoji zamestnancov
 • stupeň EKR 7 navrhovanie opatrení z oblasti psychológie na zlepšovanie pracovných podmienok a pracovných výsledkov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie psychickej spôsobilosti na výkon práce
 • stupeň EKR 7 psychologické vyšetrenia a diagnostika podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie o psychologickej činnosti
 • stupeň EKR 7 poskytovanie psychoterapeutických služieb (resp. krízovej intervencie)
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie psychologických testov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie metodík a postupov na psychologické vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 dojednávanie ďalších odborných poradenských, psychologických a zdravotných služieb a posudkov
  Špecifikácia:
  Poskytovanie personálneho poradenstva pri výbere zamestnancov, poradenstvo pri profesijnej orientácii a voľbe povolania a pod.
 • stupeň EKR 7 analýza pracovnej úrazovosti, nehodovosti a chorôb z povolania a návrhy účinných opatrení
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 využívanie odborných softvérových aplikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní psychológ: dopravná psychológia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 56 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie