Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry

Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry riadi, organizuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou a údržbou železničnej infraštruktúry (v oblasti železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, energetiky a elektrotechniky). Koordinuje náročné technické systémy železničnej infraštruktúry. Tvorí a aktualizuje služobné predpisy, vnútropodnikové normy a smernice na prevádzku, údržbu, opravy a modernizáciu zariadení železničnej infraštruktúry.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Manažér elektrotechniky, manažér energetiky
Manažér oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Manažér železničných tratí a stavieb
Vedúci referent špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149012 - Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Špecialista železničnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 7 dopravné stavby
  Špecifikácia:
  Železničné trate, mosty, tunely, pozemné stavby na železnici.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti dráh
 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a princípy riadenia v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
 • stupeň EKR 7 inovatívny zámer pre rozvoj železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 štruktúra a organizácia železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 informačné systémy v železničnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 predpisy, normy a smernice v oblasti železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Medzinárodné, vnútroštátne, vnútropodnikové.
 • stupeň EKR 7 princípy interoperability v železničnej doprave

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vplyvu železničnej prevádzky na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 7 spracovanie a návrh investičných zámerov pre železničnú infraštruktúru
 • stupeň EKR 7 spracovanie a návrh plánov na rekonštrukcie železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácií železničných tratí
 • stupeň EKR 7 spracovávanie plánov, koncepcií a metodík v oblasti železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Spracovávanie plánov pravidelnej a mimoriadnej údržby zariadení železničnej infraštruktúry, koncepcií v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry a pod.
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie prierezových činností železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Vrátane metodického riadenia technologických a pracovných postupov.
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch, normách a smerniciach v oblasti železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Medzinárodných, vnútroštátnych, vnútropodnikových.
 • stupeň EKR 7 tvorba služobných predpisov, vnútropodnikových noriem a smerníc v oblasti železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a koordinácia kontroly v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie a koordinácia kontroly údržby a rekonštrukcií tratí, stavieb a zariadení železničnej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 používanie informačných systémov v železničnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 7 aplikácia princípov interoperability v železničnej doprave
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie