Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach

Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach riadi, organizuje a koordinuje dopravu a práce v oblasti prevádzkovania dráhy, technologických postupov práce, prípravy zmlúv o používaní dopravnej cesty a investorskej činnosti na dráhe. Riadi práce v oblasti obchodnej stratégie, komunikácie so zákazníkmi, tvorby grafikonu vlakovej dopravy, využitia dopravných trás a prevádzky železničných koľajových vozidiel.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Manažér dopravy
Manažér hlavného produktu
Manažér investorskej činnosti
Technológ v železničnej doprave
Vedúci referent špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2164 - Urbanisti a projektanti dopravy
SK ISCO-08 2164002 - Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Dopravný špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 7 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 7 štátna správa a samospráva v oblasti železničnej dopravy
 • stupeň EKR 7 podmienky prepravy osôb vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 7 dopravné stavby
 • stupeň EKR 7 spôsoby riadenia a údržby hnacieho vozidla
  Špecifikácia:
  Na odstraňovanie nehôd, na opravy na dráhach a pod.
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 marketing
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti dráh
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 podmienky prepravy nákladu na železnici
 • stupeň EKR 7 spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky železničných koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy konštrukcie grafikonu vlakovej dopravy
 • stupeň EKR 5 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 5 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v železničnej doprave

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 organizovanie prevádzkovej činnosti železničnej stanice
 • stupeň EKR 7 rozbor nehodových udalostí v železničnej prevádzke
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcie a metodík prevádzkovania dráh a železničnej dopravy
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia výlukovej činnosti
 • stupeň EKR 7 analýza dopravných výkonov
 • stupeň EKR 7 konštrukcia grafikonu vlakovej dopravy
 • stupeň EKR 7 rozbor porúch a problémov v železničnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 zaškoľovanie prevádzkových zamestnancov železníc
 • stupeň EKR 7 rozbor vývoja tržieb a nákladov v železničnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 riadenie záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach na železnici
 • stupeň EKR 7 vyjednávanie podmienok zmlúv v oblasti železničnej dopravy a prepravy a ich uzatvárania
 • stupeň EKR 7 plánovanie a príprava železničného marketingu
 • stupeň EKR 7 plánovanie a koordinácia hospodárenia so železničnými prepravnými prostriedkami
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie železničných vagónov, ich využívanie a hospodárenie s nimi
 • stupeň EKR 7 koordinácia procesov projektovania a zavádzania systémov riadenia kvality
 • stupeň EKR 7 plánovanie a príprava prieskumu trhu v oblasti železničnej prepravy
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie prieskumu trhu v oblasti železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a požiarnej ochrany v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 posudzovanie vplyvu železničnej prevádzky na životné prostredie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. (Certifikát vložený ako text) Upraviť viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie