Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre riadi, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosti na zverenom úseku prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry a zodpovedá za jej kvalitný a bezchybný chod. Riadi práce v oblasti zabezpečovania opráv a údržby zariadení železničnej infraštruktúry, zodpovedá za dodržiavanie externej a internej legislatívy. Prerokováva, rieši a rozhoduje o zásadných koncepčných materiáloch a stanoviskách, riadi, kontroluje, motivuje a hodnotí zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08
1324002 - Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
7
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
7
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
7
manažment
7
právne predpisy v oblasti dráh
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
dopravné stavby
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
7
železničná infraštruktúra
Špecifikácia:
Zásady tvorby technologických postupov v železničnej infraštruktúre.
7
elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
7
spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
7
metódy a princípy konštrukcie a údržby železničného spodku, zvršku, mostov a tunelov
7
informačné systémy v železničnej doprave
7
princípy interoperability v železničnej doprave
7
metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
7
technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Zodpovednosť za aktuálnosť technickej dokumentácie zariadení železničnej infraštruktúry.
7
predpisy a normy v železničnej infraštruktúre
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach na železnici
7
kontrola dodržiavania technologických postupov podľa predpisov a návodov výrobcov v železničnej doprave
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7
orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
5
plánovanie pravidelnej a mimoriadnej údržby zariadení železničnej infraštruktúry
7
spolupráca so zahraničnými železničnými podnikmi v oblasti interoperability
7
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach a nehodách na železničnej dopravnej ceste
7
spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
7
riadenie a koordinácia prevádzky, údržby a opráv zariadení železničnej infraštruktúry
7
koordinácia postupov pri zabezpečovaní prác na výlukách v železničnej infraštruktúre
7
organizácia práce, kontrola plnenia úloh, motivovanie a hodnotenie zamestnancov na určenom úseku
7
spracovávanie koncepcií v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.