Technik, kontrolór v železničnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik, kontrolór v železničnej doprave sleduje, vyhodnocuje a koordinuje vývoj dopravnej situácie, technologických postupov prevádzky, analyzuje stav a prevádzkyschopnosť dopravných zariadení. Vykonáva technické činnosti dopravných mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje technický dozor, spracováva investičné zámery a projekty a projektovú dokumentáciu stavieb a zariadení súvisiacich so železničnou dopravou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Dozorca prevádzky
Komandujúci
Kontrolór dopravy
Odborný referent dopravy
Odborný technický zamestnanec
Vedúci technickej kancelárie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119002 - Technik, kontrolór v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Technik železničnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
4
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
metódy revízie určených technických zariadení na dráhe
4
metódy inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
4
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
4
technická normalizácia a projektovanie
4
systémy a normy kontroly
Špecifikácia:
V železničnej doprave.
4
informačné systémy v železničnej doprave
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia činnosti železničných zamestnancov podľa zmenového plánu a grafikonu
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej doprave
4
organizovanie a kontrola prepravy medzinárodných vozových zásielok
4
zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradia v rámci riadenia vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
4
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
4
kontrola priebehu železničnej nakládky a vykládky
4
kontrola dodržiavania prepravných podmienok na železnici
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v železničnej prevádzke
4
koordinácia posunu hnacích vozidiel
4
koordinácia vlakovej dopravy v stanici a v medzistaničnom úseku
4
koordinácia posunu vagónov
4
zabezpečovanie podkladov a sumarizovanie dokumentácie k predprojektovej a projektovej príprave stavieb
4
obsluha zabezpečovacieho a informačného zariadenia v železničnej doprave
Špecifikácia:
4
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.