Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre organizuje, kontroluje, vyhodnocuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou železničnej infraštruktúry (železničných tratí a stavieb). Operatívne riadi prevádzku infraštruktúry, rieši technologické problémy, zabezpečuje technickú údržbu, opravy a montáže zariadení železničnej infraštruktúry (oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení).
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Elektrodispečer
Kontrolór železničnej infraštruktúry
Majster elektrotechniky a energetiky
Majster oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Majster železničných tratí a stavieb
Návestný majster
Odborný technický zamestnanec
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119003 - Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Technik železničnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
právne predpisy v oblasti dráh
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
dopravné stavby
Špecifikácia:
Železničné trate, pozemné stavby na železnici.
4
návesti a výhybky
4
technológia montáže, demontáže a opráv koľají a železničného zvršku
Špecifikácia:
Železničného spodku, zvršku, budov, mostov a tunelov.
4
metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
4
systémy a normy kontroly
Špecifikácia:
V železničnej infraštruktúre.
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
4
princípy meracích a regulačných zariadení
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
štruktúra a organizácia železničnej infraštruktúry
4
metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv zariadení železničnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení.
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
4
elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
Špecifikácia:
Technické normy v elektrotechnike a energetike, elektrotechnické materiály, vodiče a káble, elektrotechnické zariadenia.
4
technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
4
informačné systémy v železničnej infraštruktúre
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
správa a údržba elektrických a elektrotechnických zariadení v železničnej doprave
Špecifikácia:
Oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení.
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
4
diagnostika priestorovej priechodnosti a zaťaženosti tratí a stavieb
4
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
4
zabezpečovanie, organizovanie a kontrola prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Železničných tratí a stavieb - železničného spodku, zvršku, budov, mostov a tunelov.
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej infraštruktúre
4
kontrola zariadení železničnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Kontrola, revízia a inšpekčné prehliadky určených technických zariadení na dráhe.
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej infraštruktúre
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti železničnej infraštruktúry
4
používanie informačných systémov v železničnej infraštruktúre
4
organizácia práce, kontrola plnenia úloh a operatívne riadenie v železničnej infraštruktúre
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. (* certifikát vložený ako text)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.