Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre organizuje, kontroluje, vyhodnocuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou železničnej infraštruktúry (železničných tratí a stavieb). Operatívne riadi prevádzku infraštruktúry, rieši technologické problémy, zabezpečuje technickú údržbu, opravy a montáže zariadení železničnej infraštruktúry (oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení).

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Elektrodispečer
Kontrolór železničnej infraštruktúry
Majster elektrotechniky a energetiky
Majster oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Majster železničných tratí a stavieb
Návestný majster
Odborný technický zamestnanec
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119003 - Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Technik železničnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti dráh
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 dopravné stavby
  Špecifikácia:
  Železničné trate, pozemné stavby na železnici.
 • stupeň EKR 4 návesti a výhybky
 • stupeň EKR 4 technológia montáže, demontáže a opráv koľají a železničného zvršku
  Špecifikácia:
  Železničného spodku, zvršku, budov, mostov a tunelov.
 • stupeň EKR 4 metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly
  Špecifikácia:
  V železničnej infraštruktúre.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 princípy meracích a regulačných zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy montáže, údržby a opráv zariadení železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení.
 • stupeň EKR 4 metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
  Špecifikácia:
  Technické normy v elektrotechnike a energetike, elektrotechnické materiály, vodiče a káble, elektrotechnické zariadenia.
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v železničnej infraštruktúre

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 správa a údržba elektrických a elektrotechnických zariadení v železničnej doprave
  Špecifikácia:
  Oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 diagnostika priestorovej priechodnosti a zaťaženosti tratí a stavieb
 • stupeň EKR 4 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie, organizovanie a kontrola prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Železničných tratí a stavieb - železničného spodku, zvršku, budov, mostov a tunelov.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 4 kontrola zariadení železničnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Kontrola, revízia a inšpekčné prehliadky určených technických zariadení na dráhe.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti železničnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v železničnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 4 organizácia práce, kontrola plnenia úloh a operatívne riadenie v železničnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. (* certifikát vložený ako text)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie