Dispečer, výpravca v železničnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer, výpravca v železničnej doprave riadi, kontroluje a vyhodnocuje technologické procesy železničnej dopravnej prevádzky, rieši mimoriadne prevádzkové situácie, koordinuje a kontroluje práce pri výlukách, preprave vozňových zásielok, koordinuje prevádzku koľajových vozidiel a mechanizmov. Riadi a zabezpečuje vlakovú dopravu v pridelenom obvode železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných tratiach. Riadi a kontroluje posun a vlakotvornú činnosť, obsluhuje zabezpečovacie zariadenia a príslušné informačné systémy riadenia železničnej dopravy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Hlavný dispečer v železničnej doprave
Kontrolný dispečer v železničnej doprave
Rušňový dispečer
Ústredný dispečer v železničnej doprave
Vozňový dispečer
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119001 - Dispečer, výpravca v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Technik železničnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
4
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
4
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
4
štandardizované postupy v rámci činnosti výpravcu
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
4
železničný posun
4
prvá pomoc
4
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
4
informačné systémy v železničnej doprave
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
organizovanie prepravnej služby na železničnej stanici
4
kontrola podmienok pre príjazd a odjazd vlaku do / zo stanice
4
vedenie dokumentácie prevádzky v pridelenom obvode siete železníc sr
4
vedenie plnenia grafikonu
4
riadenie dopravnej služby na železničnej stanici
4
spracovávanie komplexnej dokumentácie na bezpečný a včasný odjazd vlakov
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v železničnej prevádzke
Špecifikácia:
Spracovávanie dispečerských príkazov pri riešení mimoriadnych udalostí.
4
komplexné hodnotenie prevádzkovej situácie v železničnej doprave
4
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
4
riadenie a kontrola technologických procesov železničnej dopravnej prevádzky
4
riadenie a kontrola železničného posunu a vlakotvornej činnosti
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.