Dispečer, výpravca v železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer, výpravca v železničnej doprave

Dispečer, výpravca v železničnej doprave riadi, kontroluje a vyhodnocuje technologické procesy železničnej dopravnej prevádzky, rieši mimoriadne prevádzkové situácie, koordinuje a kontroluje práce pri výlukách, preprave vozňových zásielok, koordinuje prevádzku koľajových vozidiel a mechanizmov. Riadi a zabezpečuje vlakovú dopravu v pridelenom obvode železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných tratiach. Riadi a kontroluje posun a vlakotvornú činnosť, obsluhuje zabezpečovacie zariadenia a príslušné informačné systémy riadenia železničnej dopravy.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Hlavný dispečer v železničnej doprave
Kontrolný dispečer v železničnej doprave
Rušňový dispečer
Ústredný dispečer v železničnej doprave
Vozňový dispečer
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119001 - Dispečer, výpravca v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Technik železničnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
 • stupeň EKR 4 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 4 zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci činnosti výpravcu
 • stupeň EKR 4 zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 železničný posun
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
 • stupeň EKR 4 poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 organizovanie prepravnej služby na železničnej stanici
 • stupeň EKR 4 kontrola podmienok pre príjazd a odjazd vlaku do / zo stanice
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie prevádzky v pridelenom obvode siete železníc sr
 • stupeň EKR 4 vedenie plnenia grafikonu
 • stupeň EKR 4 riadenie dopravnej služby na železničnej stanici
 • stupeň EKR 4 spracovávanie komplexnej dokumentácie na bezpečný a včasný odjazd vlakov
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v železničnej prevádzke
  Špecifikácia:
  Spracovávanie dispečerských príkazov pri riešení mimoriadnych udalostí.
 • stupeň EKR 4 komplexné hodnotenie prevádzkovej situácie v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
 • stupeň EKR 4 riadenie a kontrola technologických procesov železničnej dopravnej prevádzky
 • stupeň EKR 4 riadenie a kontrola železničného posunu a vlakotvornej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie