Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave riadi, koordinuje, plánuje, kontroluje a organizuje činnosti v oblasti železničnej dopravy a prepravy a železničných koľajových vozidiel. Vyhodnocuje ekonomické, obchodné a prevádzkové výsledky železničnej dopravnej a prepravnej činnosti, rozhoduje o koncepčných materiáloch a stanoviskách. Prerokováva, rieši a realizuje opatrenia, nariadenia a rozhodnutia na zabezpečovanie chodu železničnej dopravy a prepravy a jej ekonomických, obchodných, organizačných a správnych činností. Stanovuje a zabezpečuje technologické a organizačné postupy a technicko-organizačné opatrenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:

ISCO-08 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08 1324001 - Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 marketing
 • stupeň EKR 7 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 7 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti dráh
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
 • stupeň EKR 7 štátna správa a samospráva v oblasti železničnej dopravy
 • stupeň EKR 7 podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov v železničnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia prevádzkovej činnosti pracoviska
 • stupeň EKR 7 princípy riadenia a koordinácie dopravy a prevádzky na dráhe
 • stupeň EKR 7 spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky železničných koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 5 informačné systémy v železničnej doprave
 • stupeň EKR 7 princípy interoperability v železničnej doprave
 • stupeň EKR 7 spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
 • stupeň EKR 7 normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach na železnici
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov podľa predpisov a návodov výrobcov v železničnej doprave
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
  Špecifikácia:
  Organizácia práce, kontrola plnenia úloh, motivovanie a hodnotenie zamestnancov na svojom úseku.
 • stupeň EKR 7 organizovanie prevádzkovej činnosti železničnej stanice
 • stupeň EKR 5 orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
 • stupeň EKR 5 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 7 plánovanie pravidelnej a mimoriadnej údržby železničných koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby železničných koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola vývoja tržieb a nákladov v železničnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 riadenie obchodu a marketingu v železničnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 spolupráca so zahraničnými železničnými podnikmi v oblasti interoperability
 • stupeň EKR 7 riadenie vzťahov s dopravcami
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach a nehodách na železničnej dopravnej ceste
 • stupeň EKR 7 riadenie, plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola prepravných pracovísk
 • stupeň EKR 7 tvorba návrhov a stanovísk v oblasti výkonov vo verejnom záujme

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie