Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave

Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave zabezpečuje prevádzku a údržbu technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku. Spravuje kamerové, prístupové a detekčné systémy na letisku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Technik bezpečnostných systémov
Technik opráv a údržby RTG zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3155 - Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave
SK ISCO-08 3155001 - Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Technik bezpečnosti leteckej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 fyzikálna elektronika a mikroelektronika
 • stupeň EKR 4 technická optika a optické diely
 • stupeň EKR 4 sieťový softvér
 • stupeň EKR 4 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 postupy krízového riadenia letiska
 • stupeň EKR 4 princípy fungovania kamerových, prístupových a detekčných systémov
 • stupeň EKR 4 metódy prevádzky, údržby a opráv technických zariadení na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 prevádzka a pravidelné prehliadky technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch, údržba a opravy technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
 • stupeň EKR 4 správa kamerových, prístupových a detekčných systémov na letisku
 • stupeň EKR 4 spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
 • stupeň EKR 4 objednávanie náhradných dielov na výkon opráv technických zariadení
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie údržby a opráv technických zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie