Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) riadi, koordinuje, plánuje, kontroluje a organizuje činnosti v oblasti prevádzky cestnej osobnej resp. nákladnej dopravy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Vedúci zamestnanec v cestnej doprave
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08
1324003 - Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
projektový manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
7
marketing
6
ekonomika podnikateľského subjektu
6
obchodné vzťahy
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
7
podmienky prepravy osôb a nákladu v cestnej doprave
Špecifikácia:
Podmienky prepravy osôb a nákladu v cestnej osobnej i nákladnej doprave (vnútroštátnej i medzinárodnej).
7
spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí a nehôd v cestnej doprave a preprave
7
štruktúra a organizácia cestnej dopravy a prepravy
7
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky vozidiel cestnej dopravy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Špecifikácia:
V cestnej osobnej a nákladnej doprave.
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
7
zabezpečovanie koordinácie cestnej a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov v cestnej doprave
7
riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
Špecifikácia:
Riadenie procesu obnovy autoparku, rozširovanie dopravných systémov a technológie cestnej dopravy.
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
Špecifikácia:
Koordinácia spolupráce s ďalšími organizačnými zložkami dopravného podniku.
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7
riadenie vzťahov s dopravcami
Špecifikácia:
Spolupráca s ďalšími dopravcami.
7
spolupráca pri riešení mimoriadnych udalostí v cestnej doprave a preprave
7
manažment financovania, marketingu a personálnej politiky podniku v cestnej doprave a preprave
7
riadenie prác pri tvorbe plánu a rozpočtu a usmerňovanie hospodárenia podniku v cestnej doprave a preprave
7
riadenie a koordinácia činností na jednotlivých stupňoch riadenia a špeciálnych procesov v oblasti cestnej dopravy a prepravy
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v cestnej doprave a preprave
7
kontrola zabezpečovania riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, prístrojov, zariadení a technologického vybavenia dopravného podniku
7
riadenie a kontrola vývoja tržieb a nákladov v cestnej doprave a preprave
6
riadenie obchodu a marketingu v cestnej doprave a preprave
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.