Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)

Administratívny pracovník v cestnej doprave zabezpečuje a vykonáva administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti v cestnej doprave. Podieľa sa na tvorbe cestovných poriadkov a zapracováva ich do informačných systémov. Spracováva turnusové obehy vozidiel, turnusové príkazy a ďalšie podklady pre dispečerský riadiaci aparát. Vypracováva analýzy autobusových liniek z pohľadu ekonomiky a efektívnosti, pripravuje podklady k žiadostiam o vydanie dopravných licencií a koncesií. Spracováva a kontroluje nákladné listy CMR, výdavky na palivových kartách, mýtne výdavky a pokutové bloky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Odborný referent dopravy
Odborný referent dopravy a tvorby cestovných poriadkov
Referent dopravy
Referent dopravy a tvorby cestovných poriadkov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08 4323002 - Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 postupy tvorby cestovných poriadkov
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
  Špecifikácia:
  Metódy a princípy evidencie a archivácie korešpondencie, zmlúv, účtovných dokladov, nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Osobnej a nákladnej dopravy.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a tovaru v cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v cestnej doprave

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 organizácia hodnotenia autobusových spojov z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov
  Špecifikácia:
  Hodnotenie autobusových spojov z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov.
 • stupeň EKR 4 organizácia spracovania a distribúcie cestovných poriadkov autobusovej dopravy a ich zmien na základe potrieb dopravnej obslužnosti obcí a miest
  Špecifikácia:
  Vrátane ich zapracovávania do informačných systémov.
 • stupeň EKR 4 organizácia zabezpečenia licencií a koncesií
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 4 obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
  Špecifikácia:
  Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych a ďalších predpisoch v oblasti cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Vrátane zmluvných vzťahov dopravného podniku.
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Vedenie záznamov o prevádzke autobusov, kompletizácia, spracovávanie a kontrola dopravnej dokumentácie a iných dokladov (nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.). Vypĺňanie a vedenie predpísanej evidencie výkazov o výkonoch v cestnej doprave, vedenie kontrolných výkazov.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie podkladov pre výkonných pracovníkov a dispečing cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Spracovávanie turnusových obehov vozidiel, turnusových príkazov a pod.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie analýz a štatistík v oblasti cestnej dopravy
 • stupeň EKR 4 prideľovanie autobusových nástupíšť
 • stupeň EKR 4 využívanie informačných systémov v cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie