Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v cestnej doprave zabezpečuje a vykonáva administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti v cestnej doprave. Podieľa sa na tvorbe cestovných poriadkov a zapracováva ich do informačných systémov. Spracováva turnusové obehy vozidiel, turnusové príkazy a ďalšie podklady pre dispečerský riadiaci aparát. Vypracováva analýzy autobusových liniek z pohľadu ekonomiky a efektívnosti, pripravuje podklady k žiadostiam o vydanie dopravných licencií a koncesií. Spracováva a kontroluje nákladné listy CMR, výdavky na palivových kartách, mýtne výdavky a pokutové bloky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Odborný referent dopravy
Odborný referent dopravy a tvorby cestovných poriadkov
Referent dopravy
Referent dopravy a tvorby cestovných poriadkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08
4323002 - Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
4
postupy tvorby cestovných poriadkov
4
postupy evidencie a archivácie
Špecifikácia:
Metódy a princípy evidencie a archivácie korešpondencie, zmlúv, účtovných dokladov, nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Špecifikácia:
Osobnej a nákladnej dopravy.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
4
podmienky prepravy osôb a tovaru v cestnej doprave
4
informačné systémy v cestnej doprave
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia hodnotenia autobusových spojov z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov
Špecifikácia:
Hodnotenie autobusových spojov z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov.
4
organizácia spracovania a distribúcie cestovných poriadkov autobusovej dopravy a ich zmien na základe potrieb dopravnej obslužnosti obcí a miest
Špecifikácia:
Vrátane ich zapracovávania do informačných systémov.
4
organizácia zabezpečenia licencií a koncesií
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Špecifikácia:
Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
4
orientácia v právnych a ďalších predpisoch v oblasti cestnej dopravy
Špecifikácia:
Vrátane zmluvných vzťahov dopravného podniku.
4
vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky cestnej dopravy
Špecifikácia:
Vedenie záznamov o prevádzke autobusov, kompletizácia, spracovávanie a kontrola dopravnej dokumentácie a iných dokladov (nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.). Vypĺňanie a vedenie predpísanej evidencie výkazov o výkonoch v cestnej doprave, vedenie kontrolných výkazov.
4
spracovávanie podkladov pre výkonných pracovníkov a dispečing cestnej dopravy
Špecifikácia:
Spracovávanie turnusových obehov vozidiel, turnusových príkazov a pod.
4
vypracovávanie analýz a štatistík v oblasti cestnej dopravy
4
prideľovanie autobusových nástupíšť
4
využívanie informačných systémov v cestnej doprave
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Špecifikácia:
Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.