Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem MHD)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) zabezpečuje a riadi autobusovú dopravu a taxislužbu. Autobusovú dopravu v zmysle platných cestovných poriadkov, turnusových obehov vozidiel a príkazov a taxislužbu v rámci ponuky a dopytu v súvislosti s dispozičným vozidlovým parkom. Operatívne rieši mimoriadne situácie v osobnej autobusovej doprave a taxislužbe (poruchy vozidiel a ich nahradenie v procese, výpadok personálu v turnuse a pod.). Organizuje, riadi a kontroluje prácu cestovného personálu (vodičov).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Dispečer diaľkovej osobnej dopravy
Dispečer medzinárodnej osobnej dopravy
Dispečer prímestskej osobnej dopravy
Dispečer taxislužby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119004 - Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
štruktúra a organizácia osobnej, cestnej dopravy
4
podmienky prepravy osôb a batožiny v osobnej, cestnej doprave
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Špecifikácia:
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85.
4
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v osobnej, cestnej doprave
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce vodičov
4
základné organizačné normy organizácie a prevádzkové predpisy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
poskytovanie informácií a rád cestujúcim
Špecifikácia:
Poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch a ich zmenách.
4
kontrola dodržovania stanovených turnusových obehov vozidiel a vodičov na autobusových linkách
4
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
Špecifikácia:
Vedenie dokumentácie o priebehu služby a o mimoriadnych udalostiach.
4
riadenie a plánovanie osobnej, cestnej dopravy
Špecifikácia:
Riadenie a plánovanie turnusov a ich zmien, organizácia dopravy a jej zmien.
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a mimoriadnych udalostí v osobnej, cestnej doprave
Špecifikácia:
Havárie vozidiel, nenastúpenie vodičov do služby a pod.
4
zostavovanie harmonogramov práce vodičov
4
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.