Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem MHD)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem MHD)

Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) zabezpečuje a riadi autobusovú dopravu a taxislužbu. Autobusovú dopravu v zmysle platných cestovných poriadkov, turnusových obehov vozidiel a príkazov a taxislužbu v rámci ponuky a dopytu v súvislosti s dispozičným vozidlovým parkom. Operatívne rieši mimoriadne situácie v osobnej autobusovej doprave a taxislužbe (poruchy vozidiel a ich nahradenie v procese, výpadok personálu v turnuse a pod.). Organizuje, riadi a kontroluje prácu cestovného personálu (vodičov).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Dispečer diaľkovej osobnej dopravy
Dispečer medzinárodnej osobnej dopravy
Dispečer prímestskej osobnej dopravy
Dispečer taxislužby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119004 - Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Technik cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia osobnej, cestnej dopravy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a batožiny v osobnej, cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85.
 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v osobnej, cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce vodičov
 • stupeň EKR 4 základné organizačné normy organizácie a prevádzkové predpisy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií a rád cestujúcim
  Špecifikácia:
  Poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch a ich zmenách.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania stanovených turnusových obehov vozidiel a vodičov na autobusových linkách
 • stupeň EKR 4 spracovanie prevádzkovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Vedenie dokumentácie o priebehu služby a o mimoriadnych udalostiach.
 • stupeň EKR 4 riadenie a plánovanie osobnej, cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Riadenie a plánovanie turnusov a ich zmien, organizácia dopravy a jej zmien.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a mimoriadnych udalostí v osobnej, cestnej doprave
  Špecifikácia:
  Havárie vozidiel, nenastúpenie vodičov do služby a pod.
 • stupeň EKR 4 zostavovanie harmonogramov práce vodičov
 • stupeň EKR 4 orientácia v poskytovaných službách a produktoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie