Administratívny pracovník v železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v železničnej doprave

Administratívny pracovník v železničnej doprave vykonáva a zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické a technologické práce alebo prevádzkovo-manipulačné práce v železničnej doprave.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Administratívno-technický zamestnanec
Pracovník pre cestovné výhody
Pracovník skladového hospodárstva
Referent poplatkov
Samostatný ekonomický pracovník
Samostatný správny pracovník
Skladmajster
Skladník prepravy
Vozňový disponent
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08 4323001 - Administratívny pracovník v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača
 • stupeň EKR 4 využívanie elektronickej pošty
 • stupeň EKR 4 počítačové prezentácie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
  Špecifikácia:
  Z1 Pravidlá železničnej prevádzky, Bz1 Bezpečnosť zamestnancov železníc, Výluková činnosť, Prevádzkový informačný systém, Prepravný poriadok,Tarifa pre prepravu vozňových zásielok, Pravidlá pre prepravu vozňových zásielok.
 • stupeň EKR 3 práca s internetom
 • stupeň EKR 3 ekonomika podnikateľského subjektu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 4 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
 • stupeň EKR 4 obsluha pracovísk dispečerskej, operatívnej a služobnej siete
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri inventúrach fyzického stavu zásob hotovosti v tuzemskej a zahraničnej mene, cenných papierov a zúčtovateľných listín a ich porovnaní s účtovným stavom
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 4 spracovávanie požadovaných evidencií
 • stupeň EKR 4 práca s it monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie
 • stupeň EKR 4 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
 • stupeň EKR 4 tlmočenie poskytovaných informácií
 • stupeň EKR 4 poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obciam na základe ich žiadostí
 • stupeň EKR 4 prevádzkovo - manipulačné práce v železničnej doprave
  Špecifikácia:
  Administratívny pracovník v železničnej doprave zabezpečuje úkony v zberni strát a nálezov, úschovni batožín. Triedi špeciálny materiál CO, vrátane jeho príjmu, skladovania, ošetrovania a výdaja, vykonáva práce vozňovej a prepravnej kancelárie.
 • stupeň EKR 3 kontrola podmienok pre príjazd a odjazd vlaku do / zo stanice
 • stupeň EKR 3 plánovanie harmonogramu nadriadeného zamestnanca

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie