Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách

Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách riadi zverený organizačný celok poskytujúci poštové služby alebo vykonávajúci činnosti súvisiace s poskytovaním poštových služieb. Vedie, plánuje, organizuje, kontroluje a koordinuje činnosť zamestnancov zvereného organizačného celku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vedúci hlavnej pošty
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08 1324009 - Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
Divízia SK NACE Rev. 2 Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
 • stupeň EKR 5 hospodárska geografia
 • stupeň EKR 5 sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 5 technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
 • stupeň EKR 7 organizácia poštovej prevádzky a prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
 • stupeň EKR 6 administratívne a personálne činnosti v poštových službách
 • stupeň EKR 7 vedenie, plánovanie, organizovanie, koordinácia a kontrola činnosti zvereného prevádzkového strediska
 • stupeň EKR 7 koordinácia zavádzania nových produktov a služieb pošty
  Špecifikácia:
  Vrátane vykonávania činností súvisiacich s produktmi a službami pošty a jej zmluvných partnerov.
 • stupeň EKR 7 kontrola implementácie a plnenia jednotlivých plánov zvereného organizačného celku
 • stupeň EKR 7 realizácia oprávnení a plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a interných dokumentov
 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v poštových službách
 • stupeň EKR 7 spracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja poštových služieb
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie