Technický špecialista v poštových službách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technický špecialista v poštových službách zodpovedá za tvorbu a rozvoj technologických postupov, prevádzkových procesov a poskytovaných produktov a služieb na základe ich detailného poznania. Metodicky riadi technologické procesy v oblasti poštovej prevádzky a prepravy, spracováva návrhy, koncepcie a strategické úlohy v danej oblasti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149021 - Technický špecialista v poštových službách
Divízia SK NACE Rev. 2
Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poštových, zasielateľských služieb

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
7
obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
7
právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
7
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
hospodárska geografia
6
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
6
medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
6
organizácia poštovej prevádzky a prepravy
6
matematicko-štatistické základy poštových služieb
7
metódy modelovania a simulácie technologických procesov v poštových službách
7
metódy projektovania poštových služieb
7
informačné systémy v poštových službách
6
Svetová poštová únia, koordinácia poštových politík medzi členskými krajinami, štandardy medzinárodnej poštovej výmeny a fungovanie svetového poštového systému
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
usmerňovanie poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
7
spracovanie podkladov pre cenotvorbu
7
navrhovanie skvalitnenia prevádzkových procesov
7
vypracovávanie vnútorných predpisov a technologických postupov
7
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
7
vzdelávanie zamestnancov prevádzky
Špecifikácia:
Vzdelávanie zamestnancov pri zavádzaní nových poštových produktov, technologických zmien, poradenstvo v odborných otázkach poštovej prevádzky a prepravy a pod.
7
orientácia v poštových podmienkach a ostatných obchodných podmienkach
7
orientácia v príslušných právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch
7
orientácia v medzinárodných zmluvách týkajúcich sa medzinárodnej poštovej prevádzky a prepravy
6
orientácia v dokumentoch Svetovej poštovej únie
6
metodické riadenie technologických procesov v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
7
spracovávanie návrhov, koncepcií a strategických úloh v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
7
kontrola prevádzkových procesov a technologických postupov v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
7
modelovanie a simulácia technologických procesov v poštových službách
7
používanie informačných systémov v poštových službách
6
spolupráca s ďalšími úsekmi organizácie, rezortnými a mimorezortnými orgánmi
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.