Dispečer v logistike a poštových službách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer v logistike a poštových službách koordinuje prepravu zásielok, vedie príslušnú dokumentáciu a komunikuje s ďalšími pracoviskami v sústave dispečerského riadenia. Rieši neštandardné situácie a komunikuje s internými a externými dopravcami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Pracovník riadiaci poštovú prevádzku
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119009 - Dispečer v logistike a poštových službách
Divízia SK NACE Rev. 2
Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu
Technik logistiky a poštových služieb

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy organizácie poštovej prepravy
Špecifikácia:
Štruktúra a organizácia poštovej prevádzky a prepravy.
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Špecifikácia:
Princípy tvorby kalkulácie nákladov v doprave a tvorby ceny za prepravu.
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
zásady BOZP a PO
4
logistika v doprave
Špecifikácia:
Možnosti využitia jednotlivých druhov dopravy v logistike, výhody a nevýhody. Obmedzenia zodpovednosti dopravcov v cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave pri poškodení nákladu, jeho čiastočnej alebo úplnej strate a nedodržaní času nakládky a vykládky.
4
medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
4
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
4
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
4
prepravné a zasielateľské zmluvy
Špecifikácia:
Obsah prepravnej zmluvy v cestnej nákladnej doprave podľa Obchodného zákonníka a Dohovoru CMR. Obsah prepravnej zmluvy v železničnej doprave.
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Špecifikácia:
Cestnej nákladnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a kombinovanej dopravy.
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce vodičov
Špecifikácia:
Režim práce vodičov cestnej nákladnej dopravy a postupy zostavovania harmonogramov ich práce.
4
obmedzenia týkajúce sa trasy prepravy
Špecifikácia:
Nebezpečné veci, nízkoemisné zóny, mýto, zákazy jázd a iné.
4
colné tranzitné režimy
Špecifikácia:
TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
4
požiadavky a princípy prepravy rýchloskaziteľných potravín, pri preprave nebezpečných vecí, nadmernej a nadrozmernej preprave
4
informačné systémy v logistike a poštových službách
4
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v logistike a poštových službách
4
právne predpisy, normy a štandardy v logistike a poštových službách
Špecifikácia:
Právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových a logistických služieb, služieb zmluvných partnerov a predaja tovaru. Vnútorný predpis stanovujúci organizačné a bezpečnostné pravidlá pre konkrétny organizačný celok.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
4
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
4
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
4
orientácia v medzinárodných zmluvách týkajúcich sa medzinárodnej poštovej prevádzky a prepravy
4
orientácia v predpisoch na prepravu nákladov
4
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
4
vedenie rokovaní s dodávateľmi služieb a zariadení
4
posudzovanie a kontrola správnosti vykonaných kalkulácií, inkasa, záloh a používania taríf v cestnej doprave
4
orientácia v právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch v logistike a poštových službách
4
orientácia v poštových podmienkach a ostatných obchodných podmienkach
4
komunikácia s ostatnými pracoviskami v sústave dispečerského riadenia
4
komunikácia s internými a externými dopravcami
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
4
zostavovanie harmonogramov práce vodičov
4
používanie informačných systémov v logistike a poštových službách
4
dodržiavanie zásad BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.