Pracovník pri priehradke na pošte

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník pri priehradke na pošte

Pracovník pri priehradke na pošte poskytuje poštové služby a služby zmluvných partnerov za priehradkou na pošte. V rámci služieb zmluvných partnerov môže vykonávať aj iné činnosti ako finančné sprostredkovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a poisťovacích produktov, ktoré sú definované pri iných povolaniach (napr. odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb, finančný poradca, odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Klientsky pracovník
Priehradkový zamestnanec
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4211 - Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
SK ISCO-08 4211001 - Pracovník pri priehradke na pošte
Divízia SK NACE Rev. 2 Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu Priehradkový pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hospodárska geografia
 • stupeň EKR 4 poštové tajomstvo
 • stupeň EKR 4 poštová prevádzka, druhy poštových zásielok a poštových služieb
 • stupeň EKR 4 postupy pri poskytovaní peňažných a obstarávateľských poštových služieb
 • stupeň EKR 4 poštové známky a ceniny
 • stupeň EKR 4 technologické postupy automatizovaných poštových technológií
 • stupeň EKR 4 sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 4 technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
 • stupeň EKR 4 obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
 • stupeň EKR 3 organizácia poštovej prevádzky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príjem a výdaj listových a balíkových zásielok klientom
 • stupeň EKR 4 sprostredkovanie príjmu poštových zásielok
 • stupeň EKR 4 preberanie a zapisovanie zásielok do dodacích dokladov
 • stupeň EKR 4 triedenie poštových zásielok
 • stupeň EKR 4 vybavovanie reklamácií v oblasti poštových služieb
 • stupeň EKR 4 uzatváranie pracoviska (vyúčtovanie poštových zásielok, finančnej hotovosti)
 • stupeň EKR 4 výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vykonávanie činností spojených so službami poskytovanými prostredníctvom POS terminálu
 • stupeň EKR 4 predaj žrebov a dobíjanie kariet mobilných operátorov
 • stupeň EKR 4 poskytovanie služieb SIPO, RTVS a stávkových služieb
 • stupeň EKR 4 predaj poštových a iných cenín, tlače, filatelistického a doplnkového tovaru
 • stupeň EKR 4 príjem a výplata poštových peňažných poukazov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie pokladničných operácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie