Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave komplexne riadi prevádzku MHD, organizuje vypracovávanie plánov dopravnej obslužnosti a kontroluje ich plnenie. Riadi spracovanie návrhov organizačných projektov mestskej hromadnej dopravy, trasovanie liniek, modernizáciu prepravných prostriedkov, vyhodnocuje ekonomické rozbory na efektívne rozhodnutia.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vedúci dopravy
Vedúci zamestnanec v MHD
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08 1324005 - Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
 • stupeň EKR 7 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 spôsoby a postupy dozoru v oblasti verejnej osobnej dopravy
 • stupeň EKR 7 postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
  Špecifikácia:
  Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 marketingová komunikácia
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 postupy tvorby dopravnej obslužnosti (dopravná sieť, linkové vedenie, cestovné poriadky)
  Špecifikácia:
  Zásady budovania a prevádzkovania integrovaných dopravných systémov osobnej dopravy; obsah a náležitosti zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a spôsobu regulácie cien v mestskej hromadnej doprave; obsah a postupy tvorby plánu dopravnej obslužnosti podľa zákona o cestnej doprave a zákona o dráchach.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti civilnej ochrany
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti utajovania a ochrany skutočností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
  Špecifikácia:
  V cestnej doprave.
 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
 • stupeň EKR 7 manažment financovania projektov
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
 • stupeň EKR 7 riadenie a organizácia rozvoja dopravného podniku, rozširovanie dopravných systémov a technológie cestnej prepravy
 • stupeň EKR 7 organizácia hodnotenia autobusových liniek vykonávaná dopravným podnikom z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie dopravnej činnosti vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu cestnej dopravy, hospodárneho využívania dopravných prostriedkov a pracovných síl
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie koordinácie cestnej a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov v cestnej doprave
 • stupeň EKR 6 riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradia v rámci riadenia vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie