Dispečer mestskej hromadnej dopravy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces vo verejnej osobnej doprave, zodpovedá za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD a koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami ovplyvňujúcimi prevádzku MHD na území mesta.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Dispečer
Oblastný dispečer
Operátor v prevádzke MHD
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119007 - Dispečer mestskej hromadnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia na dráhe
4
zásady poskytovania prvej pomoci
4
cestná doprava
Špecifikácia:
Pravidlá cestnej premávky, znalosti režimu práce vodiča autobusu MHD na linkách do 50 km podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave.
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
krízový manažment
4
základné organizačné normy organizácie a prevádzkové predpisy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
4
poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch v mhd
Špecifikácia:
Poskytovanie informácií o preprave cestujúcich v zmysle prepravného poriadku i v rámci mimoriadnych udalostí, vrátane poskytovania informácií a rád o náhradných dopravných trasách v rámci daného dopravného systému.
4
organizácia prepravy osôb cestujúcich autobusmi, trolejbusmi a električkami, vrátane bezpečnej prepravy ich batožiny
4
kontrola prepravného procesu a prepravného personálu v zmysle interných predpisov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
koordinácia činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD
4
obnova prevádzkového stavu MHD
4
vedenie požadovanej evidencie v MHD
4
posudzovanie a rozbor mimoriadnych udalostí v MHD
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na vedenie hnacieho dráhového vozidla trolejbusovej dráhy a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe a na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie električky na električkovej dráhe a na vedenie električky na električkovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)
  • Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.