Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy

Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy kontroluje technický stav vozidiel MHD po opravách a údržbách pravidelných prehliadok podľa technologických postupov a technických podmienok výrobcu. Zodpovedá za konečné rozhodnutie v sporoch pri určovaní kvality práce, určuje mieru zavinenia pri nekvalitnej práci.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Pracovník odboru technickej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119008 - Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Technik cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na električkovej dráhe
 • stupeň EKR 4 metrológia fyzikálnych veličín
 • stupeň EKR 4 diagnostika motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 autoelektronika
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na trolejbusovej dráhe
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia a údržby autobusu
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v doprave
 • stupeň EKR 4 druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 komplexné zabezpečovanie odovzdávania poškodených vozidiel do opravy a preberanie vozidiel po opravách
 • stupeň EKR 4 základné diagnostikovanie porúch dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti prehliadok dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 kontrola technického stavu vozidiel MHD
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality vozidiel MHD
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie