Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy kontroluje technický stav vozidiel MHD po opravách a údržbách pravidelných prehliadok podľa technologických postupov a technických podmienok výrobcu. Zodpovedá za konečné rozhodnutie v sporoch pri určovaní kvality práce, určuje mieru zavinenia pri nekvalitnej práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Pracovník odboru technickej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119008 - Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na električkovej dráhe
4
metrológia fyzikálnych veličín
4
diagnostika motorových vozidiel
4
autoelektronika
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
jednotlivé časti koľajových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na trolejbusovej dráhe
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
4
spôsoby vedenia a údržby autobusu
4
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
4
druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexné zabezpečovanie odovzdávania poškodených vozidiel do opravy a preberanie vozidiel po opravách
4
základné diagnostikovanie porúch dopravných prostriedkov
4
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti prehliadok dopravných prostriedkov
4
kontrola technického stavu vozidiel MHD
4
posudzovanie kvality vozidiel MHD
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.