Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v logistike riadi optimalizáciu logistických procesov v rozsiahlom logistickom systéme. Vyhodnocuje efektívnosť logistického procesu, sleduje a posudzuje vývojové trendy v odbore a ich implementáciu v praxi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Logistický manažér
Manažér logistiky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08
1324008 - Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika
7
logistika vo výrobe
Špecifikácia:
Logistika vo výrobe a reverzná logistika.
7
logistika v doprave
Špecifikácia:
Možnosti využitia jednotlivých druhov dopravy v logistike, výhody a nevýhody, obmedzenie zodpovednosti dopravcov za dodržanie dodacích lehôt, poškodenia a straty zásielky.
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Špecifikácia:
Logistika a jej úlohy v skladovom hospodárstve a riadení zásob. Druhy manipulačnej techniky v logistike a ich technické a prevádzkové parametre.
7
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
7
zasielateľstvo
7
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
marketingová komunikácia
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
právne predpisy a základné pojmy v logistike
7
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Špecifikácia:
Cestnej nákladnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a kombinovanej dopravy. Znalosť dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska uloženia zásielok.
7
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Špecifikácia:
Predpisy pre upevnenie nákladu na dopravných prostriedkoch cestnej a železničnej dopravy a v kontajneroch. Požiadavky na rozloženie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch (návesy, kontajnery a železničné vozne).
7
prepravné a zasielateľské zmluvy
Špecifikácia:
Predpisy platné pre prepravné a zasielateľské zmluvy.
7
požiadavky a princípy prepravy rýchloskaziteľných potravín, pri preprave nebezpečných vecí, nadmernej a nadrozmernej preprave
7
systém manažérstva v logistických organizáciách
7
ekonomika logistického podniku, ekonomické a výkonové ukazovatele
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie optimalizácie logistických procesov
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
7
projektové riadenie v doprave a logistike
7
vyhodnocovanie efektívnosti logistického procesu
7
koordinácia procesu unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie v logistike a skladovom hospodárstve
7
sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v logistike
7
využitie štatistických metód v manažmente
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
7
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
7
spracovávanie cenových ponúk a taríf dopravno-prepravných procesov
Špecifikácia:
Vrátane spracovávania zasielateľských a prepravných zmlúv.
7
komunikácia a návštevy klientov
7
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
7
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve
    viac...
  • Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 6)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.