Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

Riadiaci pracovník (manažér) v logistike riadi optimalizáciu logistických procesov v rozsiahlom logistickom systéme. Vyhodnocuje efektívnosť logistického procesu, sleduje a posudzuje vývojové trendy v odbore a ich implementáciu v praxi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Logistický manažér
Manažér logistiky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08 1324008 - Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 logistika
 • stupeň EKR 7 logistika vo výrobe
  Špecifikácia:
  Logistika vo výrobe a reverzná logistika.
 • stupeň EKR 7 logistika v doprave
  Špecifikácia:
  Možnosti využitia jednotlivých druhov dopravy v logistike, výhody a nevýhody, obmedzenie zodpovednosti dopravcov za dodržanie dodacích lehôt, poškodenia a straty zásielky.
 • stupeň EKR 7 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
  Špecifikácia:
  Logistika a jej úlohy v skladovom hospodárstve a riadení zásob. Druhy manipulačnej techniky v logistike a ich technické a prevádzkové parametre.
 • stupeň EKR 7 vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
 • stupeň EKR 7 zasielateľstvo
 • stupeň EKR 7 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 marketingová komunikácia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v logistike
 • stupeň EKR 7 druhy dopravných a prepravných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Cestnej nákladnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a kombinovanej dopravy. Znalosť dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska uloženia zásielok.
 • stupeň EKR 7 predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
  Špecifikácia:
  Predpisy pre upevnenie nákladu na dopravných prostriedkoch cestnej a železničnej dopravy a v kontajneroch. Požiadavky na rozloženie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch (návesy, kontajnery a železničné vozne).
 • stupeň EKR 7 prepravné a zasielateľské zmluvy
  Špecifikácia:
  Predpisy platné pre prepravné a zasielateľské zmluvy.
 • stupeň EKR 7 požiadavky a princípy prepravy rýchloskaziteľných potravín, pri preprave nebezpečných vecí, nadmernej a nadrozmernej preprave
 • stupeň EKR 7 systém manažérstva v logistických organizáciách
 • stupeň EKR 7 ekonomika logistického podniku, ekonomické a výkonové ukazovatele
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie optimalizácie logistických procesov
 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
 • stupeň EKR 7 projektové riadenie v doprave a logistike
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie efektívnosti logistického procesu
 • stupeň EKR 7 koordinácia procesu unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie v logistike a skladovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v logistike
 • stupeň EKR 7 využitie štatistických metód v manažmente
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
 • stupeň EKR 7 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
 • stupeň EKR 7 príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 spracovávanie cenových ponúk a taríf dopravno-prepravných procesov
  Špecifikácia:
  Vrátane spracovávania zasielateľských a prepravných zmlúv.
 • stupeň EKR 7 komunikácia a návštevy klientov
 • stupeň EKR 7 dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve viac...
 • Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 6)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie