Prepravný pracovník v železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prepravný pracovník v železničnej doprave

Prepravný pracovník v železničnej doprave zabezpečuje dovoz a vývoz tovaru v oblasti železničnej dopravy. Koordinuje termíny nakládok a vykládok a dispozície na naloženie nákladu na dopravné prostriedky. V zmysle zasielateľských alebo prepravných zmlúv vystavuje objednávky prepravy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Agent prechodovej kancelárie
Komerčný pracovník
Nákladný pokladník
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3331 - Prepravní a colní agenti
SK ISCO-08 3331001 - Agent a disponent prepravy
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Odborný disponent prepravy, colný deklarant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 logistika v doprave
 • stupeň EKR 4 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 prepravné a zasielateľské zmluvy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy nákladu na železnici
  Špecifikácia:
  Zásady nakladania a upevňovania nákladu na dopravný prostriedok, podmienky prepravy jednotlivých druhov nákladu, vrátane nebezpečného nákladu.
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v železničnej doprave
  Špecifikácia:
  V železničnej nákladnej preprave.
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prepravný poriadok, cenové výmery a tarify v železničnej nákladnej preprave
 • stupeň EKR 4 druhy prepravných dokladov v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 základy účtovníctva
  Špecifikácia:
  Postupy tvorby objednávok, faktúr, vedenia pokladničnej knihy a pod.
 • stupeň EKR 4 reklamačný poriadok železničnej dopravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 koordinácia pristavovania železničných vozňov k nakládke a vykládke, riadenie nakládky a vykládky
  Špecifikácia:
  Koordinácia pristavovania železničných vozňov k nakládke a vykládke, kontrola procesu nakladania a vykladania tovaru, tvorba harmonogramu nakladania a vykladania tovaru.
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie železničnej prepravy
  Špecifikácia:
  Vedenie dokumentácie a evidencie objednávok prepravy, železničnej nakládky a vykládky, reklamácií a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie dát z nakládky a vykládky železničných vozňov na vlečke
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokladoch zásielok prepravovaných po železnici
 • stupeň EKR 4 vyhotovenie sprievodných listín nákladných železničných vozňov
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v železničnej doprave
  Špecifikácia:
  V železničnej nákladnej preprave.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie a vybavovanie objednávok v železničnej preprave
  Špecifikácia:
  V zmysle zasielateľských alebo prepravných zmlúv.
 • stupeň EKR 4 koordinácia dovozu a vývozu tovaru v železničnej preprave
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly plnenia dodávok tovaru.
 • stupeň EKR 4 určovanie cien za nákladnú prepravu na železnici, penále a pokút podľa platných taríf
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na objednávky, cenové výmery, fakturáciu a reklamačné konanie v železničnej nákladnej preprave
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. (* certifikát vložený ako text)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie