Prepravný pracovník v železničnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prepravný pracovník v železničnej doprave zabezpečuje dovoz a vývoz tovaru v oblasti železničnej dopravy. Koordinuje termíny nakládok a vykládok a dispozície na naloženie nákladu na dopravné prostriedky. V zmysle zasielateľských alebo prepravných zmlúv vystavuje objednávky prepravy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Agent prechodovej kancelárie
Komerčný pracovník
Nákladný pokladník
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3331 - Prepravní a colní agenti
SK ISCO-08
3331001 - Agent a disponent prepravy
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Odborný disponent prepravy, colný deklarant

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika v doprave
4
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
4
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
4
prepravné a zasielateľské zmluvy
4
podmienky prepravy nákladu na železnici
Špecifikácia:
Zásady nakladania a upevňovania nákladu na dopravný prostriedok, podmienky prepravy jednotlivých druhov nákladu, vrátane nebezpečného nákladu.
4
informačné systémy v železničnej doprave
Špecifikácia:
V železničnej nákladnej preprave.
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify v železničnej nákladnej preprave
4
druhy prepravných dokladov v železničnej doprave
4
základy účtovníctva
Špecifikácia:
Postupy tvorby objednávok, faktúr, vedenia pokladničnej knihy a pod.
4
reklamačný poriadok železničnej dopravy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia pristavovania železničných vozňov k nakládke a vykládke, riadenie nakládky a vykládky
Špecifikácia:
Koordinácia pristavovania železničných vozňov k nakládke a vykládke, kontrola procesu nakladania a vykladania tovaru, tvorba harmonogramu nakladania a vykladania tovaru.
4
vedenie dokumentácie železničnej prepravy
Špecifikácia:
Vedenie dokumentácie a evidencie objednávok prepravy, železničnej nakládky a vykládky, reklamácií a pod.
4
spracovávanie dát z nakládky a vykládky železničných vozňov na vlečke
4
orientácia v dokladoch zásielok prepravovaných po železnici
4
vyhotovenie sprievodných listín nákladných železničných vozňov
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Špecifikácia:
V železničnej nákladnej preprave.
4
spracovávanie a vybavovanie objednávok v železničnej preprave
Špecifikácia:
V zmysle zasielateľských alebo prepravných zmlúv.
4
koordinácia dovozu a vývozu tovaru v železničnej preprave
Špecifikácia:
Vrátane kontroly plnenia dodávok tovaru.
4
určovanie cien za nákladnú prepravu na železnici, penále a pokút podľa platných taríf
4
príprava podkladov na objednávky, cenové výmery, fakturáciu a reklamačné konanie v železničnej nákladnej preprave
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. (* certifikát vložený ako text)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.