Colný deklarant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Colný deklarant vykonáva činnosti súvisiace s colným konaním, najmä colnotarifné zatrieďovanie tovaru, vypĺňanie colných vyhlásení a uplatňovanie zjednodušených postupov v colnom konaní. Vybavuje vývozné operácie súvisiace s vystavovaním potrebných dokladov. Vystavuje colné doklady v systéme spoločného tranzitu. Podáva štatistické hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru z krajín Európskej únie v systéme INTRASTAT.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Colný zástupca
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3331 - Prepravní a colní agenti
SK ISCO-08
3331002 - Colný deklarant
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Odborný disponent prepravy, colný deklarant

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
colné predpisy
Špecifikácia:
Colné predpisy na prepravu nákladu, Colný kódex EÚ, bilaterálne dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva s tretími krajinami.
4
colné deklaranstvo
Špecifikácia:
Postupy v oblasti colnej deklarácie. Colný dlh, colne schválené určenie alebo použitie, colné režimy, colné vyhlásenie, colný štatút, colné konanie, colné sadzobníky.
4
daňové a colné právo
Špecifikácia:
Zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie.
4
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Softvérové vybavenie pre elektronické colné konanie.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
finančná správa
Špecifikácia:
Štruktúra, poslanie a úlohy finančnej správy. Colná únia EÚ, orgány štátnej správy pre oblasť colníctva (Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady, Kriminálny úrad finančnej správy).
4
postupy colnotarifného zatrieďovania tovaru a stanovovania pôvodu tovaru a colnej hodnoty
4
technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR
4
kritériá výberu colného tranzitného režimu pre prepravu tovaru
Špecifikácia:
TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
4
povinnosti schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
4
požiadavky systému INTRASTAT na pravidelné mesačné hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru
4
druhy colných dokladov a postupy ich vystavovania a administrácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie odborných softvérových aplikácií
Špecifikácia:
Využívanie elektronického colného konania a príslušného softvérového vybavenia.
4
používanie spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
4
vyhľadávanie príslušných colných predpisov a sadzobníkov
4
vypĺňanie colných vyhlásení pre dovoz, vývoz a tranzit
4
colnotarifné zatrieďovanie tovaru
4
vybavovanie vývozných operácií súvisiacich s vystavovaním potrebných dokladov
4
vystavovanie a administrácia colných dokladov v systéme spoločného tranzitu
Špecifikácia:
T1, T2 a pod.
4
podávanie štatistických hlásení o prijatí a odoslaní tovaru z krajín EÚ
Špecifikácia:
V systéme INTRASTAT. Získavanie údajov potrebných k vypracovaniu hlásení (faktúry, dodacie listy a pod.), ich spracovávanie a predkladanie.
4
určovanie výberu colného tranzitného režimu na prepravu tovaru
Špecifikácia:
TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
4
vykonávanie činností schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
4
kontrola dodržiavania colných predpisov
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť colníctva
4
aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.