Pracovník v sklade (skladník)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník v sklade (skladník)

Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade. Obsluhuje vysokozdvižné vozíky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Skladník
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 4321 - Pracovníci v sklade
SK ISCO-08 4321001 - Pracovník v sklade (skladník)
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Skladník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
  Špecifikácia:
  Vrátane systémov skladovania.
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 4 spôsoby balenia tovaru
 • stupeň EKR 4 predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  Vrátane postupov uloženia reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel.
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
 • stupeň EKR 4 čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia používané v skladoch
  Špecifikácia:
  Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy označovania regálov podľa technických predpisov
 • stupeň EKR 4 požiadavky na materiálno-technické vybavenie skladu
  Špecifikácia:
  Technické požiadavky na rozmery palety, hmotnosť používanej manipulačnej techniky a regálov v sklade.
 • stupeň EKR 4 postupy vypĺňania prepravných dokladov pri prijímaní a vydávaní tovaru zo skladu
  Špecifikácia:
  Napr. nákladný list CMR a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania nebezpečného tovaru
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v logistike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie pohybu a stavu tovaru do skladovej karty a informačného systému.
 • stupeň EKR 4 inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
 • stupeň EKR 4 príjem tovaru do skladu
  Špecifikácia:
  Vykládka, kontrola a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru a prevádzkových pravidiel organizácie.
 • stupeň EKR 4 výdaj tovaru zo skladu
  Špecifikácia:
  Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.
 • stupeň EKR 4 vystavovanie príjmových a výdajových dokladov
 • stupeň EKR 4 kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
 • stupeň EKR 4 komisiovanie tovaru
 • stupeň EKR 4 kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov
 • stupeň EKR 4 obsluha vysokozdvižných vozíkov
  Špecifikácia:
  Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.
 • stupeň EKR 4 dopĺňanie pohonných hmôt v motorových vozíkoch a výmena akumulátorov v elektrických vozíkoch
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o priestory skladu
  Špecifikácia:
  Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
 • stupeň EKR 4 nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie