Pracovník v sklade (skladník)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade. Obsluhuje vysokozdvižné vozíky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Skladník
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
4321 - Pracovníci v sklade
SK ISCO-08
4321001 - Pracovník v sklade (skladník)
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Skladník

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Špecifikácia:
Vrátane systémov skladovania.
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
spôsoby balenia tovaru
4
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Vrátane postupov uloženia reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel.
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
4
stroje a zariadenia používané v skladoch
Špecifikácia:
Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
4
metódy a princípy označovania regálov podľa technických predpisov
4
požiadavky na materiálno-technické vybavenie skladu
Špecifikácia:
Technické požiadavky na rozmery palety, hmotnosť používanej manipulačnej techniky a regálov v sklade.
4
postupy vypĺňania prepravných dokladov pri prijímaní a vydávaní tovaru zo skladu
Špecifikácia:
Napr. nákladný list CMR a pod.
4
postupy skladovania nebezpečného tovaru
4
informačné systémy v logistike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Špecifikácia:
Zaznamenávanie pohybu a stavu tovaru do skladovej karty a informačného systému.
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
4
príjem tovaru do skladu
Špecifikácia:
Vykládka, kontrola a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru a prevádzkových pravidiel organizácie.
4
výdaj tovaru zo skladu
Špecifikácia:
Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.
4
vystavovanie príjmových a výdajových dokladov
4
kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
4
komisiovanie tovaru
4
kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov
4
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Špecifikácia:
Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.
4
dopĺňanie pohonných hmôt v motorových vozíkoch a výmena akumulátorov v elektrických vozíkoch
4
starostlivosť o priestory skladu
Špecifikácia:
Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
4
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.