Administratívny pracovník v logistike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v logistike zabezpečuje a vykonáva bežné administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo archivačné práce v logistike. Prijíma dispozície z výroby, obchodu a pod. na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu). Vystavuje objednávky na prepravu a zasielateľské príkazy na základe dispozícií spracovaných technickými špecialistami v logistike alebo riadiacimi pracovníkmi v logistike.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Referent logistiky
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08
4323006 - Administratívny pracovník v logistike
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika
Špecifikácia:
Odborná terminológia v logistike, vedomosti z logistiky, dopravy a skladovania.
4
právne predpisy a základné pojmy v logistike
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Špecifikácia:
Poznanie dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska spôsobov a princípov uloženia zásielok.
4
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
4
podniková ekonomika
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Špecifikácia:
Vrátane korešpondencie v cudzom jazyku.
4
postupy evidencie a archivácie
Špecifikácia:
Pravidlá evidovania a archivácie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov v logistike.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
Poznanie vnútropodnikových smerníc na spracovanie administratívnej agendy.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy vystavovania objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
4
informačné systémy v logistike
4
matematické a štatistické metódy
4
metódy a postupy inventarizácie a inventúry
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
evidencia a inventarizácia majetku
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Špecifikácia:
Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Špecifikácia:
Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
4
vystavovanie objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
4
príjem dispozícií na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu)
4
kontrola faktúr od dopravcov a zasielateľov
4
správa príslušnej dokumentácie
Špecifikácia:
Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.
4
evidencia reklamácií súvisiacich s logistickými činnosťami a kontrola termínov ich vybavenia logistickým oddelením
4
využívanie informačných systémov v logistike
Špecifikácia:
Práca s informačným a monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečovanie ich aktualizácie.
4
štatistické vyhodnocovanie kvality poskytovaných služieb zo strany dopravcov a zasielateľov
4
vypĺňanie prepravných dokladov a ich odovzdávanie vodičom
4
evidencia dochádzky zamestnancov
4
administratívne spracovávanie dokumentácie zahraničných pracovných ciest
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Špecifikácia:
Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
4
spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
Špecifikácia:
Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.