Administratívny pracovník v logistike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v logistike

Administratívny pracovník v logistike zabezpečuje a vykonáva bežné administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo archivačné práce v logistike. Prijíma dispozície z výroby, obchodu a pod. na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu). Vystavuje objednávky na prepravu a zasielateľské príkazy na základe dispozícií spracovaných technickými špecialistami v logistike alebo riadiacimi pracovníkmi v logistike.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Referent logistiky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08 4323006 - Administratívny pracovník v logistike
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 logistika
  Špecifikácia:
  Odborná terminológia v logistike, vedomosti z logistiky, dopravy a skladovania.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v logistike
 • stupeň EKR 4 druhy dopravných a prepravných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Poznanie dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska spôsobov a princípov uloženia zásielok.
 • stupeň EKR 4 vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
 • stupeň EKR 4 podniková ekonomika
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
  Špecifikácia:
  Vrátane korešpondencie v cudzom jazyku.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
  Špecifikácia:
  Pravidlá evidovania a archivácie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov v logistike.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Poznanie vnútropodnikových smerníc na spracovanie administratívnej agendy.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy vystavovania objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v logistike
 • stupeň EKR 4 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy inventarizácie a inventúry

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 4 evidencia a inventarizácia majetku
 • stupeň EKR 4 spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
  Špecifikácia:
  Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
 • stupeň EKR 4 obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
  Špecifikácia:
  Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
 • stupeň EKR 4 vystavovanie objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
 • stupeň EKR 4 príjem dispozícií na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu)
 • stupeň EKR 4 kontrola faktúr od dopravcov a zasielateľov
 • stupeň EKR 4 správa príslušnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.
 • stupeň EKR 4 evidencia reklamácií súvisiacich s logistickými činnosťami a kontrola termínov ich vybavenia logistickým oddelením
 • stupeň EKR 4 využívanie informačných systémov v logistike
  Špecifikácia:
  Práca s informačným a monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečovanie ich aktualizácie.
 • stupeň EKR 4 štatistické vyhodnocovanie kvality poskytovaných služieb zo strany dopravcov a zasielateľov
 • stupeň EKR 4 vypĺňanie prepravných dokladov a ich odovzdávanie vodičom
 • stupeň EKR 4 evidencia dochádzky zamestnancov
 • stupeň EKR 4 administratívne spracovávanie dokumentácie zahraničných pracovných ciest
 • stupeň EKR 4 príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
  Špecifikácia:
  Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie