Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave riadi prevádzku organizácie alebo zverený organizačný celok organizácie v oblasti vodnej dopravy a prepravy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Vedúci zamestnanec vo vodnej doprave (vedúci oddelenia, vedúci odboru, vedúci útvaru, riaditeľ odboru, riaditeľ sekcie)
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08
1324007 - Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
7
podmienky prepravy osôb a tovaru v lodnej doprave
7
predpisy na prevádzku na vodných plochách
Špecifikácia:
Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budapeštianskej konvencie (CMNI), ktoré poskytujú pracovníkovi základné odborné vedomosti o organizácii a riadení dunajskej plavby.
7
spôsoby a postupy dozoru v oblasti vodnej dopravy
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
7
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti utajovania a ochrany skutočností
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
marketing
Špecifikácia:
Marketing v oblasti dopravných služieb, komunikácie so zákazníkmi, reklama.
7
obchodné vzťahy
Špecifikácia:
Vrátane poznania medzinárodných obchodných podmienok (Incoterms 2010).
7
manažment
Špecifikácia:
Zameranie na právo, alebo informačné technológie, prípadne technické disciplíny.
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
informačné systémy v lodnej doprave
6
spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí v lodnej doprave a preprave
7
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky plavidiel
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Špecifikácia:
V lodnej doprave a preprave.
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Špecifikácia:
Riadenie obchodu a marketingu v lodnej doprave a preprave.
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu vodnej dopravy, hospodárneho využívania plavidiel a pracovných síl
7
zabezpečovanie koordinácie vodnej dopravy a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov vo vodnej doprave
7
koordinácia prepravných a prekladacích činností v lodnej doprave
7
riadenie a koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach v lodnej doprave a preprave
7
koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov v lodnej doprave
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v lodnej doprave a preprave
7
zabezpečovanie úradného styku organizácie s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
7
spracovávanie a vyhodnocovanie obchodných, ekonomických a ďalších ukazovateľov výsledkov prepravnej činnosti organizácie
7
používanie informačných systémov v lodnej doprave
6
spolupráca so zahraničnými podnikmi v oblasti vodnej dopravy
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
riadenie vzťahov s dopravcami
Špecifikácia:
Spolupráca s ďalšími dopravcami a zasielateľmi.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.