Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave riadi prevádzku organizácie alebo zverený organizačný celok organizácie v oblasti vodnej dopravy a prepravy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vedúci zamestnanec vo vodnej doprave (vedúci oddelenia, vedúci odboru, vedúci útvaru, riaditeľ odboru, riaditeľ sekcie)
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08 1324007 - Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 7 podmienky prepravy osôb a tovaru v lodnej doprave
 • stupeň EKR 7 predpisy na prevádzku na vodných plochách
  Špecifikácia:
  Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budapeštianskej konvencie (CMNI), ktoré poskytujú pracovníkovi základné odborné vedomosti o organizácii a riadení dunajskej plavby.
 • stupeň EKR 7 spôsoby a postupy dozoru v oblasti vodnej dopravy
 • stupeň EKR 7 pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti utajovania a ochrany skutočností
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 marketing
  Špecifikácia:
  Marketing v oblasti dopravných služieb, komunikácie so zákazníkmi, reklama.
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
  Špecifikácia:
  Vrátane poznania medzinárodných obchodných podmienok (Incoterms 2010).
 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Zameranie na právo, alebo informačné technológie, prípadne technické disciplíny.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 informačné systémy v lodnej doprave
 • stupeň EKR 7 spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí v lodnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky plavidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
  Špecifikácia:
  V lodnej doprave a preprave.
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
  Špecifikácia:
  Riadenie obchodu a marketingu v lodnej doprave a preprave.
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
 • stupeň EKR 7 riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu vodnej dopravy, hospodárneho využívania plavidiel a pracovných síl
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie koordinácie vodnej dopravy a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov vo vodnej doprave
 • stupeň EKR 7 koordinácia prepravných a prekladacích činností v lodnej doprave
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach v lodnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov v lodnej doprave
 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v lodnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie úradného styku organizácie s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a vyhodnocovanie obchodných, ekonomických a ďalších ukazovateľov výsledkov prepravnej činnosti organizácie
 • stupeň EKR 6 používanie informačných systémov v lodnej doprave
 • stupeň EKR 7 spolupráca so zahraničnými podnikmi v oblasti vodnej dopravy
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 riadenie vzťahov s dopravcami
  Špecifikácia:
  Spolupráca s ďalšími dopravcami a zasielateľmi.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie