Technický špecialista vo vodnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický špecialista vo vodnej doprave

Technický špecialista vo vodnej doprave riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou plavidiel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149019 - Technický špecialista vo vodnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Špecialista vodnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Konštrukcia plavidiel – konštrukcia lodného telesa a jednotlivých zariadení plavidla.
 • stupeň EKR 7 predpisy na prevádzku na vodných plochách
 • stupeň EKR 6 informačné systémy v lodnej doprave
 • stupeň EKR 6 manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a princípy riadenia v oblasti prevádzky a údržby plavidiel.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 štruktúra a organizácia lodnej dopravy
 • stupeň EKR 7 metódy, princípy a technologické postupy prevádzky a údržby plavidiel
 • stupeň EKR 7 technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
 • stupeň EKR 6 technická dokumentácia plavidla
 • stupeň EKR 6 jednotlivé časti plavidiel
  Špecifikácia:
  Strojové, mechanické, elektrické a elektronické zariadenia plavidiel, ich druhy a funkcie.
 • stupeň EKR 7 druhy lodných dokladov
 • stupeň EKR 6 ekonomika a prevádzka vodnej dopravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
 • stupeň EKR 6 používanie informačných systémov v lodnej doprave
 • stupeň EKR 7 riadenie, organizácia a koordinácia činností v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
  Špecifikácia:
  Metodické riadenie technologických a pracovných postupov, koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb, organizácia činnosti a pracovnej náplne členov posádky na plavidle (napr. lodných strojníkov) a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
  Špecifikácia:
  Kontrola dodržiavania technických noriem, technologických postupov a prevádzkových procesov v lodnej doprave, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach materiálu a súčiastok / náhradných dielov a pod.
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie kontroly technického stavu plavidla
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
 • stupeň EKR 6 zostavovanie plánov údržby, opráv a revízií plavidiel
 • stupeň EKR 7 kontrola platnosti lodných dokladov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s posádkou plavidla, s technikom údržby lodnej dopravy a lodnými strojníkmi
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie