Dispečer lodnej dopravy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer lodnej dopravy

Dispečer lodnej dopravy komplexne riadi a koordinuje dopravu po vodnej ceste v tuzemsku aj v zahraničí. Zabezpečuje riadenie lodnej prevádzky a preklad tovaru formou dispečerských príkazov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vedúci odborný referent nautiky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt, telekomunikácií a reginálneho rozvoja č. 12/2005 Z.z.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3151 - Lodní technici
SK ISCO-08 3151001 - Dispečer lodnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Technik lodnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 4 predpisy na prevádzku na vodných plochách
  Špecifikácia:
  Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budepeštianskej konvencie.
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a tovaru v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 metódy dispečerského riadenia lodnej dopravy
 • stupeň EKR 4 plavebný zemepis

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 koordinácia lodnej dopravy a prepravy
  Špecifikácia:
  Koordinácia prevádzky plavidiel, plánovanie a riadenie pristavovania plavidiel k nakládke a vykládke. Koordinácia posádky plavidiel na vodnej ceste. Koordinácia činností s ďalšími prevádzkovými a obchodnými úsekmi a partnermi v železničnej a cestnej doprave.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie mimoriadnych udalostí v lodnej prevádzke
 • stupeň EKR 4 analýza lodnej prevádzky a prijímanie rozhodnutí v procese prepravy osôb a tovaru
 • stupeň EKR 4 sledovanie vývoja cien pohonných látok v zahraničných destináciách
  Špecifikácia:
  So zámerom hospodárskeho zásobovania plavidiel pohonnými látkami počas plavby v zahraničí.
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov na odmeňovanie posádky a pracovníkov prekladísk prístavov
 • stupeň EKR 4 vybavovanie a uplatňovanie reklamácií vo vodnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v lodnej doprave
  Špecifikácia:
  Práca s IKT a monitorovacím systémom.
 • stupeň EKR 4 koordinácia prevádzky plavidiel na vodných cestách v tuzemsku a v zahraničí
 • stupeň EKR 4 prijímanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie lodnej prevádzky
  Špecifikácia:
  Vedenie požadovanej dokumentácie, evidencie a štatistík.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie