Dispečer prekladiska lodnej dopravy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer prekladiska lodnej dopravy

Dispečer prekladiska lodnej dopravy koordinuje preklad tovarov prepravovaných lodnou dopravou na iné druhy dopravy (cestnú, železničnú a pod.).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Logistik prekladiska lodnej dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3151 - Lodní technici
SK ISCO-08 3151002 - Dispečer prekladiska lodnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Technik lodnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 dopravný zemepis - vodných ciest, železničnej a dopravnej siete
  Špecifikácia:
  Plavebný zemepis, železničná a cestná sieť SR.
 • stupeň EKR 4 druhy dopravných a prepravných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Vnútrozemskej vodnej, cestnej nákladnej, železničnej a kombinovanej dopravy.
 • stupeň EKR 4 predpisy na prevádzku na vodných plochách
  Špecifikácia:
  Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budepeštianskej konvencie.
 • stupeň EKR 4 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
  Špecifikácia:
  Druhy kontajnerov, vnútorné rozmery a hmotnosti, zásady ukladania a upevňovania nákladu v kontajneroch, stohovanie. Pravidlá nakládky, vykládky a manipulácie s nebezpečným tovarom.
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
  Špecifikácia:
  Vrátane postupov skladovania nebezpečného tovaru v prístavoch.
 • stupeň EKR 4 metódy dispečerského riadenia lodnej dopravy
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 obchodné vzťahy
  Špecifikácia:
  Vrátane poznania medzinárodných obchodných podmienok (Incoterms 2010).
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prepravné technológie
  Špecifikácia:
  Technológie lodnej prepravy.
 • stupeň EKR 4 druhy prepravných dokladov v lodnej doprave
  Špecifikácia:
  Doklady tovaru prepravovaného lodnou dopravou.
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy tovaru v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia na preklad tovaru v prístavoch
  Špecifikácia:
  Manipulačná technika a mechanizačné prostriedky na preklad tovaru.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
  Špecifikácia:
  Vedenie evidencie týkajúcej sa prekladu tovaru v lodnej doprave.
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie situácií vyplývajúcich z prepravy tovaru po riekach a ich prekladu v prístavoch;koordinácia prekladno-prepravnej činnosti s obchodnými útvarmi a dispečermi vodnej dopravy;orientácia v príslušných prepravných dokladoch;vedenie evidencie
 • stupeň EKR 4 koordinácia prekladno-prepravnej činnosti v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie mimoriadnych udalostí pri preklade tovaru v prístavoch
 • stupeň EKR 4 tvorba harmonogramu prekladných prác v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 určovanie strojov a zariadení na preklad tovaru v prístavoch
  Špecifikácia:
  Navrhovanie optimálnych druhov manipulačnej techniky a mechanizačných prostriedkov na preklad tovaru v prístavoch.
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného lodnou dopravou
 • stupeň EKR 4 sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v oblasti lodnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie