Dispečer prekladiska lodnej dopravy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer prekladiska lodnej dopravy koordinuje preklad tovarov prepravovaných lodnou dopravou na iné druhy dopravy (cestnú, železničnú a pod.).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Logistik prekladiska lodnej dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3151 - Lodní technici
SK ISCO-08
3151002 - Dispečer prekladiska lodnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Technik lodnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
4
dopravný zemepis - vodných ciest, železničnej a dopravnej siete
Špecifikácia:
Plavebný zemepis, železničná a cestná sieť SR.
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Špecifikácia:
Vnútrozemskej vodnej, cestnej nákladnej, železničnej a kombinovanej dopravy.
4
predpisy na prevádzku na vodných plochách
Špecifikácia:
Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budepeštianskej konvencie.
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
4
pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
Špecifikácia:
Druhy kontajnerov, vnútorné rozmery a hmotnosti, zásady ukladania a upevňovania nákladu v kontajneroch, stohovanie. Pravidlá nakládky, vykládky a manipulácie s nebezpečným tovarom.
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Špecifikácia:
Vrátane postupov skladovania nebezpečného tovaru v prístavoch.
4
metódy dispečerského riadenia lodnej dopravy
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
informačné systémy v lodnej doprave
4
obchodné vzťahy
Špecifikácia:
Vrátane poznania medzinárodných obchodných podmienok (Incoterms 2010).
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
prepravné technológie
Špecifikácia:
Technológie lodnej prepravy.
4
druhy prepravných dokladov v lodnej doprave
Špecifikácia:
Doklady tovaru prepravovaného lodnou dopravou.
4
podmienky prepravy tovaru v lodnej doprave
4
stroje a zariadenia na preklad tovaru v prístavoch
Špecifikácia:
Manipulačná technika a mechanizačné prostriedky na preklad tovaru.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
Špecifikácia:
Vedenie evidencie týkajúcej sa prekladu tovaru v lodnej doprave.
4
používanie informačných systémov v lodnej doprave
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
operatívne riešenie situácií vyplývajúcich z prepravy tovaru po riekach a ich prekladu v prístavoch;koordinácia prekladno-prepravnej činnosti s obchodnými útvarmi a dispečermi vodnej dopravy;orientácia v príslušných prepravných dokladoch;vedenie evidencie
4
koordinácia prekladno-prepravnej činnosti v lodnej doprave
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí pri preklade tovaru v prístavoch
4
tvorba harmonogramu prekladných prác v lodnej doprave
4
určovanie strojov a zariadení na preklad tovaru v prístavoch
Špecifikácia:
Navrhovanie optimálnych druhov manipulačnej techniky a mechanizačných prostriedkov na preklad tovaru v prístavoch.
4
orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného lodnou dopravou
4
sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v oblasti lodnej dopravy a prepravy
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.