Technik údržby lodnej dopravy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik údržby lodnej dopravy

Technik údržby lodnej dopravy organizuje a riadi údržbu a opravy plavidiel a zabezpečuje ich prevádzkyschopnosť.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3151 - Lodní technici
SK ISCO-08 3151003 - Technik údržby lodnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Technik lodnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Konštrukcia plavidiel – konštrukcia lodného telesa a jednotlivých zariadení plavidla.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Základy elektrotechniky a elektroniky.
 • stupeň EKR 4 pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia lodnej dopravy
 • stupeň EKR 4 technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti plavidiel
  Špecifikácia:
  Strojové, mechanické, elektrické a elektronické zariadenia plavidiel, ich druhy a funkcie.
 • stupeň EKR 4 metódy diagnostiky porúch strojov a zariadení plavidla
 • stupeň EKR 4 princípy údržby, opráv a nastavovania strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidiel
 • stupeň EKR 4 technické normy a technická dokumentácia v strojárstve a elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia plavidla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
 • stupeň EKR 4 čítanie technických výkresov v strojárstve a elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie kontroly technického stavu plavidla
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie diagnostiky porúch strojov a zariadení plavidiel
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizovanie údržby a opráv plavidiel
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie údržby, opráv a nastavovania strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidiel.
 • stupeň EKR 4 zostavovanie plánov údržby, opráv a revízií plavidiel
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie údržby a opráv plavidiel
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dodávky náhradných dielov a súčastí plavidla
 • stupeň EKR 4 komunikácia s posádkou plavidla, lodnými strojníkmi, mechanikmi a opravármi
 • stupeň EKR 4 príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie