Lodný kapitán

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kapitán lode samostatne vedie plavidlo s vlastným strojným pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách a plochách v SR a EÚ. Ako služobne najvyšší riadiaci pracovník lodnej posádky zodpovedá za plavidlo, jeho bezpečnú a ekologickú prevádzku na vodných cestách, za posádku, prepravovaný náklad a osoby. Riadi plavidlo pri plavbe do prístavu a z prístavu, cez kanály, úžiny a iné vodné cesty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Lodný kapitán
Vedúci plavby na plavebných komorách v SR
Veliteľ plavidla
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3152 - Kapitáni a lodivodi
SK ISCO-08
3152001 - Kapitán lode
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Kapitán plavidla

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy na prevádzku na vodných plochách
4
pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
4
zásady BOZP a PO
4
metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
4
technológia opráv lodí a lodnej techniky
4
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
4
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
4
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
4
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
4
plavebný zemepis
Špecifikácia:
Informácie z plavebného zemepisu, informácie hydrologické a hydrometeorologické.
4
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
0
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
0

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
4
kontrola bezpečnosti posádky a prepravovaných osôb
4
vedenie a obsluha malých plavidiel
4
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
4
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
4
kormidlovanie plavidla s vlastným strojným pohonom
4
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov riečneho plavidla vyššej triedy
4
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
4
orientácia vo svetelnej a zvukovej signalizácii v lodnej doprave
4
kontrola pripravenosti plavidla k riečnej plavbe, bezpečnosti cestujúcich, prepravovaného tovaru a záchranných a protipožiarnych vybavení
4
orientácia v dokladoch zásielok prepravovaných lodnou dopravou
4
dodržiavanie BOZP a PO
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)
    viac...