Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kapitán kompy samostatne vedie prievoznú loď s vlastným strojným pohonom alebo bez vlastného pohonu na vodných cestách, zodpovedá za bezproblémové nalodenie, prevoz a vylodenie prevážaných osôb a vozidiel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Kapitán plte, pltiar
Prevozník
Vodca plavidla bez vlastného pohonu
Vodca prievoznej lode
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3152 - Kapitáni a lodivodi
SK ISCO-08
3152002 - Kapitán kompy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Kapitán plavidla

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy na prevádzku na vodných plochách
3
pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
3
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
3
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
3
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
0
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
0

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo svetelnej a zvukovej signalizácii v lodnej doprave
3
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
3
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
3
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov riečneho plavidla vyššej triedy
3
riadenie plavby podľa radarovej informácie
3
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)