Kapitán plávajúceho stroja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kapitán plávajúceho stroja

Kapitán plávajúceho stroja vedie a obsluhuje plavidlo, riadi posádku plavidla a zodpovedá za bezpečnosť posádky počas prevádzky. Vedie predpísanú dokumentáciu o prevádzke plávajúceho stroja.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
 • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3152 - Kapitáni a lodivodi
SK ISCO-08 3152004 - Kapitán plávajúceho stroja
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Kapitán plavidla

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 predpisy na prevádzku na vodných plochách
 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy palubných zariadení, kotevných a bagrovacích zariadení plavidla
 • stupeň EKR 4 pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
 • stupeň EKR 4 metódy monitorovnia navigačných svetiel a iných znakov používaných pri plavbe a bagrovacích prácach
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 0 štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
 • stupeň EKR 0 predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kormidlovanie plavidla s vlastným strojným pohonom
 • stupeň EKR 4 využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
 • stupeň EKR 4 orientácia vo svetelnej a zvukovej signalizácii v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov riečneho plavidla vyššej triedy
 • stupeň EKR 4 riadenie a kontrola práce posádky plavidla
 • stupeň EKR 4 vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
 • stupeň EKR 4 monitorovnie navigačných svetiel a iných znakov používaných pri plavbe a bagrovacích prácach
 • stupeň EKR 4 riadenie plavby podľa radarovej informácie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie