Administratívny pracovník v lodnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v lodnej doprave

Administratívny pracovník v lodnej doprave zabezpečuje administratívne, kancelárske, hospodársko-správne a ekonomické práce v lodnej doprave. Vybavuje agendu spojenú s prepravou tovaru alebo osôb na plavidlách.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Odborný referent dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08 4323005 - Administratívny pracovník v lodnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 predpisy na prevádzku na vodných plochách
  Špecifikácia:
  Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budapeštianskej konvencie (CMNI), ktoré poskytujú pracovníkovi základné odborné vedomosti o organizácii a riadení dunajskej plavby.
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zliav
  Špecifikácia:
  Postupy výpočtu prepravných a prekladných taríf a zliav.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
  Špecifikácia:
  Metódy a princípy evidencie pošty, zmlúv, účtovných dokladov a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 marketing
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vybavovanie a uplatňovanie reklamácií vo vodnej doprave a preprave
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
  Špecifikácia:
  Vrátane vedenia ekonomickej a účtovnej dokumentácie.
 • stupeň EKR 4 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia )
 • stupeň EKR 4 spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
 • stupeň EKR 4 poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom spoločnosti a orgánom štátnej správy
  Špecifikácia:
  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Štátnej plavebnej správe a pod.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu
 • stupeň EKR 4 monitoring pohybu plavidiel na vodnej ceste a v prístavoch
 • stupeň EKR 4 asistovanie pri koordinácii lodnej dopravy a prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie