Administratívny pracovník v lodnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v lodnej doprave zabezpečuje administratívne, kancelárske, hospodársko-správne a ekonomické práce v lodnej doprave. Vybavuje agendu spojenú s prepravou tovaru alebo osôb na plavidlách.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Odborný referent dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08
4323005 - Administratívny pracovník v lodnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy na prevádzku na vodných plochách
Špecifikácia:
Ustanovenia Belehradského dohovoru, Bratislavských dohôd a Budapeštianskej konvencie (CMNI), ktoré poskytujú pracovníkovi základné odborné vedomosti o organizácii a riadení dunajskej plavby.
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zliav
Špecifikácia:
Postupy výpočtu prepravných a prekladných taríf a zliav.
4
pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Špecifikácia:
Metódy a princípy evidencie pošty, zmlúv, účtovných dokladov a pod.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
marketing
4
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie a uplatňovanie reklamácií vo vodnej doprave a preprave
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
Špecifikácia:
Vrátane vedenia ekonomickej a účtovnej dokumentácie.
4
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
4
zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia )
4
spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
4
poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom spoločnosti a orgánom štátnej správy
Špecifikácia:
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Štátnej plavebnej správe a pod.
4
vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu
4
monitoring pohybu plavidiel na vodnej ceste a v prístavoch
4
asistovanie pri koordinácii lodnej dopravy a prepravy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.