Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave

Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave vykonáva metodické, koncepčné, analytické a koordinačné činnosti v oblasti mestskej hromadnej dopravy (MHD). Navrhuje organizáciu MHD, spracováva projektovú dokumentáciu. Organizuje a riadi dopravné procesy v MHD, analyzuje a zodpovedá za stanovenie komplexných postupov koncepčného, metodického a výhľadového charakteru s celopodnikovým významom. Predkladá odborné stanoviská a návrhy k prevádzke MHD a navrhuje inovatívne riešenia v tejto oblasti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Odborný konzultant prevádzky MHD
Odborný zamestnanec prevádzky MHD
Projektový špecialista v MHD
Špecialista pre organizáciu a riadenie dopravy v MHD
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149016 - Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Špecialista cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej a dráhovej dopravy
  Špecifikácia:
  Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 dopravné inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 postupy tvorby dopravnej obslužnosti (dopravná sieť, linkové vedenie, cestovné poriadky)
  Špecifikácia:
  Požiadavky zákona o cestnej doprave a zákona o dráhach na obsah plánu dopravnej obslužnosti.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy tvorby projektov v MHD, projektová dokumentácia.
 • stupeň EKR 7 postupy havarijného plánovania
 • stupeň EKR 6 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
  Špecifikácia:
  V mestskej hromadnej doprave.
 • stupeň EKR 5 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 7 dopravné prostriedky v oblasti cestnej a dráhovej dopravy
  Špecifikácia:
  Druhy dopravných prostriedkov, spôsoby ich prevádzkovania.
 • stupeň EKR 6 vlastnosti jednotlivých druhov dopravy
  Špecifikácia:
  Charakteristika základných vlastností jednotlivých druhov dopravy v súvislosti s dopravným plánovaním, navrhovaním prevádzky MHD, výberom druhu dopravy podľa typu dopravnej cesty, kapacity dopravného prostriedku, pohonu a pod.
 • stupeň EKR 7 štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy prevádzky mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy plánovania, organizácie a metodického riadenia v oblasti mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 6 zmluvné podmienky v oblasti poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme
 • stupeň EKR 6 mestská hromadná doprava ako súčasť integrovaného dopravného systému
 • stupeň EKR 6 informačné systémy v mestskej hromadnej doprave

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
 • stupeň EKR 7 organizovanie a riadenie dopravných procesov v mestskej hromadnej doprave
 • stupeň EKR 7 navrhovanie organizácie mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie koncepcií rozvoja mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 7 predkladanie odborných stanovísk, návrhov a inovatívnych riešení v oblasti prevádzky mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 7 spracovávanie projektovej dokumentácie v mestskej hromadnej doprave
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie, zmenu alebo odobratie licencií v mestskej hromadnej doprave
 • stupeň EKR 7 navrhovanie metodiky na realizáciu dopravných výkonov a financovanie dopravnej obsluhy v mestských aglomeráciách
 • stupeň EKR 6 participácia na plánovaní a projektovaní pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Príprava podkladov na zmeny v usporiadaní cestnej siete a pripomienkovanie zmien v koncepcii rozvoja cestnej siete s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ďalšími úsekmi organizácie, rezortnými a mimorezortnými orgánmi
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie