Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave vykonáva, resp. zabezpečuje rôznorodé kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, archivačné, administratívno-technické, alebo prevádzkovo manipulačné práce pri zabezpečení prevádzky mestskej hromadnej dopravy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7007/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Administratívny pracovník v doprave a logistike
SK Administratívny zamestnanec
SK Administratívno-technický pracovník
SK Referent
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4323
SK ISCO-08
4323003
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
4323003

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania mzdových častí kolektívnej zmluvy
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cestovných poriadkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
cestná doprava
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: a dopravy na dráhach
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na hodnotení kvality a efektívnosti spojov v doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: v spojoch MHD – autobusových, trolejbusových, električkových spojoch
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri inventúrach fyzického stavu zásob hotovosti v tuzemskej a zahraničnej mene, cenných papierov a zúčtovateľných listín a ich porovnaní s účtovným stavom
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie o riadení oblasti rozvoja cestnej dopravy, cenotvorby a zmluvných vzťahov dopravného podniku
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke autobusov, trolejbusov a električiek, obstarávanie a kompletizácia dopravných dokumentov a iných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií na vykonané prepravy vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pravidelných školení a lekárskych prehliadok vodičov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie, ukladanie a zaraďovanie písomností do dosiek, šanónov a pod.
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému 5G siete pri administratívnej práci
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha pracovísk dispečerskej, operatívnej a služobnej siete
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe cestovných poriadkov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.