Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave

Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave vykonáva, resp. zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo prevádzkovo manipulačné práce v mestskej hromadnej doprave.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Administratívny zamestnanec
Odborný referent dopravy
Referent cestnej výpravy
Referent dopravy
Referent koľajovej výpravy
Referent pre tvorbu cestovných poriadkov
Referent prípravy dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08 4323003 - Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v doprave a logistike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 cestná doprava
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb v mestskej hromadnej doprave
 • stupeň EKR 4 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 metódy spracovania mzdových častí kolektívnej zmluvy
 • stupeň EKR 4 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej a dráhovej dopravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 plánovanie a príprava prieskumu trhu v oblasti mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 4 spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
  Špecifikácia:
  Vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke autobusov, trolejbusov a električiek, obstarávanie a kompletizácia dopravných dokumentov a iných dokladov.
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie o riadení oblasti rozvoja cestnej dopravy, cenotvorby a zmluvných vzťahov dopravného podniku
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
 • stupeň EKR 4 triedenie, ukladanie a zaraďovanie písomností do dosiek, šanónov a pod.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií na vykonané prepravy v cestnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie pravidelných školení a lekárskych prehliadok vodičov cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 organizácia prepravy osôb cestujúcich autobusmi, trolejbusmi a električkami, vrátane bezpečnej prepravy ich batožiny
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
 • stupeň EKR 4 vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu, určovanie vodičov a vozidiel na uskutočnenie prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie