Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení (podmienky na výkon SZČ)

Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a mraziarenských zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7127 - Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
SK ISCO-08 7127000 - Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Elektrotechnika chladiarenských a mraziarenských, klimatizačných zariadení na vysokej odbornej úrovni - zameranie priamo na chladiarenské zariadenia z elektrotechnického a mechanického hľadiska.
 • stupeň EKR 4 postupy zvárania
 • stupeň EKR 4 elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 fyzika
  Špecifikácia:
  Zameranie na chladivá a fyzikálne reakcie prebiehajúce v chladiacich a mraziacich okruhoch.
 • stupeň EKR 3 anglický jazyk
 • stupeň EKR 3 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 3 ekológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 montáž a zapájanie elektroinštalácie a elektrických zariadení
 • stupeň EKR 4 spájanie a rozoberanie technických súčastí
 • stupeň EKR 4 stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, pájkovanie
 • stupeň EKR 4 meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch a dokumentoch na montáž a opravy vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha jednoduchých klimatizačných, mraziarenských a chladiarenských strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Odborná spôsobilosť na nakladanie s chladivami podľa poverenia MŽP SR - smernica EÚ 2037/2000
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie