Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Strojársky špecialista vo výskume a vývoji aplikuje nové vedecké poznatky, trendy, teórie a postupy pri vývoji strojárskych výrobkov resp. materiálov. Vypracováva koncepcie a prognózy vývoja strojárskych výrobkov, rieši výskumné a vývojové úlohy a pripravuje podklady na technické a ekonomické zdôvodnenie výsledkov riešenia. Navrhuje nové a inovuje už existujúce postupy, metódy a procesy vo výrobe strojárskych výrobkov z dôvodu zvýšenia ich konkurenčnej schopnosti a predajnosti a s ohľadom na najnovšie trendy v ochrane životného prostredia. Spolupracuje pri zabezpečovaní technickej a technologickej prípravy výroby v etape overovania prototypov a overovacích sérií vo výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Špecialista pre výskum a vývoj v strojárstva
Vedúci výskumný a vývojový pracovník v strojárstve
Výskumný a vývojový inžinier v strojárstve
Výskumný a vývojový manažér v strojárstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144001 - Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Iná výroba
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 7 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 7 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 7 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 7 softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
 • stupeň EKR 7 robototechnológia
 • stupeň EKR 7 strojárska aplikovaná informatika
 • stupeň EKR 7 konštrukčné časti strojov
 • stupeň EKR 7 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 7 výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 5 súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy výroby overovacích prototypov a overovacej série výroby
 • stupeň EKR 7 spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
 • stupeň EKR 7 vypracovanie konštrukčnej dokumentácie najnáročnejších strojárskych výrobkov a ich častí
 • stupeň EKR 7 vypracovanie projekčných podkladov na výrobky a zariadenia pre dopytové a ponukové riadenie
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie technológie, unifikácie a typizácie pri spracovaní konštrukčných riešení
 • stupeň EKR 7 spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách stanovených predpisov medzinárodných a národných certifikačných organizácií (napr. easa, úcl, icao, jaa a pod.) v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 spracovanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
 • stupeň EKR 7 práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
  Špecifikácia:
  CAD systémy
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 návrh inovácií technologických súborov v strojárstve
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov a teórií pri vývoji nových postupov a metód, zabezpečovanie tvorby a realizácie nových konštrukcií a projektov výrobkov, zariadení, strojov a pod.
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na technicko - ekonomické zdôvodnenie výsledkov inovačného riešenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie