Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov

Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov samostatne obsluhuje, kontroluje a riadi stroje, zariadenia a výrobné linky v pekárskej prevádzke. Na základe kvality vstupných surovín a aktuálnych technologických podmienok výroby nastavuje parametre výrobného procesu. Ovláda mechanickú aj digitálnu obsluhu technologických zariadení a podieľa sa na ich čistení a údržbe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160006 - Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  Metódy hodnotenie technologickej kvality pekárskych surovín. Zloženie pšeničných a ražných múk a význam jednotlivých zložiek v technologickom procese. Základné zložky zlepšujúcich pekárskych prípravkov.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby pekárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Charakteristika nepriameho a priameho spôsobu výroby chleba a pečiva. Biologický, fyzikálny a chemický spôsob kyprenia pekárskych výrobkov. Príprava, skladovanie a použitie kváskov (guľa, drobenka). Výroba tekutých stabilizovaných kvasov, funkcia kvasomatov. Parametre kysnutia a význam retardérov (stopkysiarne). Pečné krivky chleba a pečiva. Predpekanie, chladenie a mrazenie polotovarov a výrobkov. Kontinuálna výroba chleba a pečiva. Chladenie, krájanie a balenie výrobkov.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje, zariadenia a výrobné linky používané v pekárskej výrobe. Základná funkcia a zloženie strojov, zariadení a liniek používaných v pekárskej výrobe. Zásady starostlivosti o stroje a zariadenia používané pri výrobe pekárskych výrobkov.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 systémy hodnotenia kvality v pekárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Systémy a parametre hodnotenia kvality pekárskych polotovarov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 technologické a ekonomické výpočty, výrobná dokumentácia v pekárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy stanovovania minimálnej trvanlivosti pekárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 základné národné a európske právne predpisy v oblasti pekárskej výroby
  Špecifikácia:
  Zákon NR SR č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8.hlava PK SR). Systém HACCP a Špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality surovín, polotovarov na výrobu pekárenských výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane výberu a skladovania surovín a polotovarov v pekárskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na pekárenskú výrobu
  Špecifikácia:
  Vrátane údržby.
 • stupeň EKR 3 ručná výroba všetkých druhov zvykoslovného pečiva, vrátane zdobenia podľa pôvodných ľudových receptúr
 • stupeň EKR 3 miesenie, delenie, tvarovanie, resp. plnenie cesta a dávkovanie hmôt
 • stupeň EKR 3 kysnutie a úprava výrobkov pred pečením
 • stupeň EKR 3 pečenie pekárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 chladenie, krájanie a balenie výrobkov
 • stupeň EKR 3 finálna tepelná úprava ostatných pekárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie výroby stanoveného pekárskeho výrobku podľa operatívneho plánu
 • stupeň EKR 4 výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  V pekárskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 zaraďovanie pracovníkov, organizácia práce a riadenie výroby chleba a pečiva na kontinuálnych linkách
 • stupeň EKR 4 senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov v pekárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia výrobných činností v rámci prevádzky
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v pekárskej prevádzke
 • stupeň EKR 4 úprava parametrov kontinuálneho technologického procesu v prípade zmenených podmienok
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie právnych predpisov v pekárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie