Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov samostatne obsluhuje, kontroluje a riadi stroje, zariadenia a výrobné linky v pekárskej prevádzke. Na základe kvality vstupných surovín a aktuálnych technologických podmienok výroby nastavuje parametre výrobného procesu. Ovláda mechanickú aj digitálnu obsluhu technologických zariadení a podieľa sa na ich čistení a údržbe.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160006 - Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
vedenie ľudí
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
Metódy hodnotenie technologickej kvality pekárskych surovín. Zloženie pšeničných a ražných múk a význam jednotlivých zložiek v technologickom procese. Základné zložky zlepšujúcich pekárskych prípravkov.
4
technológia výroby pekárskych výrobkov
Špecifikácia:
Charakteristika nepriameho a priameho spôsobu výroby chleba a pečiva. Biologický, fyzikálny a chemický spôsob kyprenia pekárskych výrobkov. Príprava, skladovanie a použitie kváskov (guľa, drobenka). Výroba tekutých stabilizovaných kvasov, funkcia kvasomatov. Parametre kysnutia a význam retardérov (stopkysiarne). Pečné krivky chleba a pečiva. Predpekanie, chladenie a mrazenie polotovarov a výrobkov. Kontinuálna výroba chleba a pečiva. Chladenie, krájanie a balenie výrobkov.
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Stroje, zariadenia a výrobné linky používané v pekárskej výrobe. Základná funkcia a zloženie strojov, zariadení a liniek používaných v pekárskej výrobe. Zásady starostlivosti o stroje a zariadenia používané pri výrobe pekárskych výrobkov.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systémy hodnotenia kvality v pekárskej výrobe
Špecifikácia:
Systémy a parametre hodnotenia kvality pekárskych polotovarov a výrobkov.
4
technologické a ekonomické výpočty, výrobná dokumentácia v pekárskej výrobe
4
metódy stanovovania minimálnej trvanlivosti pekárskych výrobkov
4
základné národné a európske právne predpisy v oblasti pekárskej výroby
Špecifikácia:
Zákon NR SR č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8.hlava PK SR). Systém HACCP a Špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie kvality surovín, polotovarov na výrobu pekárenských výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane výberu a skladovania surovín a polotovarov v pekárskej výrobe.
4
obsluha strojov a zariadení na pekárenskú výrobu
Špecifikácia:
Vrátane údržby.
4
ručná výroba všetkých druhov zvykoslovného pečiva, vrátane zdobenia podľa pôvodných ľudových receptúr
3
miesenie, delenie, tvarovanie, resp. plnenie cesta a dávkovanie hmôt
3
kysnutie a úprava výrobkov pred pečením
3
pečenie pekárskych výrobkov
3
chladenie, krájanie a balenie výrobkov
3
finálna tepelná úprava ostatných pekárskych výrobkov
3
zabezpečenie výroby stanoveného pekárskeho výrobku podľa operatívneho plánu
4
výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
Špecifikácia:
V pekárskej výrobe.
4
zaraďovanie pracovníkov, organizácia práce a riadenie výroby chleba a pečiva na kontinuálnych linkách
4
senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov v pekárskej výrobe
4
koordinácia výrobných činností v rámci prevádzky
4
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
4
hygienicko-sanitačná činnosť v pekárskej prevádzke
3
úprava parametrov kontinuálneho technologického procesu v prípade zmenených podmienok
4
dodržiavanie právnych predpisov v pekárskej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.