Cestovinár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Cestovinár

Cestovinár vyrába z múky, vody a ďalších surovín, podľa stanovených technologických postupov, priemyselné a reštauračné cestovinárske výrobky.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08 7512004 - Cestovinár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  V cestovinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 3 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
 • stupeň EKR 3 aktuálne znenie Vyhlášky MPRV SR č.24/2014 a ostatných legislatívnych predpisov týkajúcich sa výroby cestovín
 • stupeň EKR 3 postupy spracovania vedľajších produktov a likvidácie odpadov v cestovinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti cestovinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti cestovinárskych surovín
 • stupeň EKR 3 technológia výroby cestovín
 • stupeň EKR 3 postupy technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia v cestovinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 postupy balenia, označovania, skladovania a expedície cestovinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 systémy hodnotenia kvality cestovinárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 3 základné stroje, zariadenia a linky používané na výrobu cestovín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 aplikácia HACCP vo výrobnom procese
 • stupeň EKR 3 vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia cestovinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 stanovenie doby minimálnej trvanlivosti a podmienok skladovania cestovinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 sanitácia výrobných zariadení po skončení výroby cestovín
 • stupeň EKR 3 ovládanie a nastavovanie priemyselných alebo reštauračných zariadení na výrobu cestovín
 • stupeň EKR 3 analytické a senzorické hodnotenie cestovinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 výroba zmrazených cestovín a cestovín balených v ochrannej atmosfére
 • stupeň EKR 3 výroba vaječných cestovín s použitím čerstvých vajec
 • stupeň EKR 3 výroba nesušených a plnených cestovín
 • stupeň EKR 3 sušenie cestovín pri vysokej a veľmi vysokej teplote
 • stupeň EKR 3 sušenie cestovín v skriňových sušiarňach
 • stupeň EKR 3 výroba cesta, tvarovanie lisovaných a valcovaných cestovín
 • stupeň EKR 3 príprava surovín a múčnej zmesi na výrobu, výpočet výrobnej dávky
 • stupeň EKR 3 výber, posudzovanie, skladovanie a evidencia cestovinárskych surovín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie