Cestovinár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Cestovinár Cestovinár vyrába cestoviny a cestovinárske výrobky, podľa stanovených technologických postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
6946/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Výrobca cestovín
SK Operátor pri výrobe cestovín
Požadovaný stupeň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.


Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti výrobcu malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (§ 7a ods. 4 písm. b)
Poznámka: Nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z. sa vzťahuje na výrobcu malého množstva cestovín podľa § 7a, odst. 1, písm. h nasledovne:

§ 7a
Dodávanie malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni

(1) Malým množstvom spracovaných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca vyrába vo svojom súkromnom hospodárstve a priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o

h) spracované produkty z obilia a zemiakov do 400 kg hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7512
SK ISCO-08
7512004
ESCO
2407
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
7512004

Kompetencie

3
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
aktuálne znenie Vyhlášky MPRV SR č. 24/2014 a ostatných legislatívnych predpisov týkajúcich sa výroby cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy spracovania vedľajších produktov a likvidácie odpadov v cestovinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti cestovinárskych surovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane alternatívnych a doplnkových surovín, ktorými sa dopĺňajú tradičné suroviny
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy hodnotenia kvality cestovinárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné stroje, zariadenia a linky používané na výrobu cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy balenia, označovania, skladovania a expedície cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia v cestovinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Špecializácia na cestovinársku výrobu
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia HACCP vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie doby minimálnej trvanlivosti a podmienok skladovania cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analytické a senzorické hodnotenie cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie a nastavovanie priemyselných alebo reštauračných zariadení na výrobu cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sanitácia výrobných zariadení po skončení výroby cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, posudzovanie, skladovanie a evidencia cestovinárskych surovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane alternatívnych surovín
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba zmrazených cestovín a cestovín balených v ochrannej atmosfére
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba vaječných cestovín s použitím čerstvých vajec
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba nesušených a plnených cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sušenie cestovín pri vysokej a veľmi vysokej teplote
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sušenie cestovín v skriňových sušiarňach
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba cesta, tvarovanie lisovaných a valcovaných cestovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín a múčnej zmesi na výrobu, výpočet výrobnej dávky
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
1,3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.