Cukrár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Cukrár

Cukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08 7512002 - Cukrár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Cukrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby cukrárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 3 metódy analýzy potravín
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 cukrárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 3 základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti cukrárskej výroby v znení neskorších predpisov
  Špecifikácia:
  Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8.hlava PK SR), systém HACCP. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.
 • stupeň EKR 3 modelovacie hmoty a spôsoby výroby cukrárskych ozdôb
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov využívania výpočtovej techniky pri zdobení cukrárskych výrobkov a výrobe ozdôb.
 • stupeň EKR 3 zásady práce v teplej a studenej dielni
  Špecifikácia:
  Tepelné podmienky, stroje a zariadenia, technologické procesy.
 • stupeň EKR 3 spôsoby prispôsobenia cukrárskych výrobkov požiadavkám zdravej výživy
 • stupeň EKR 3 zásady stanovenia doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 systémy hodnotenia kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 3 zásady starostlivosti o technologické zariadenia v cukrárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 spôsoby technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia cukrárskej výroby
 • stupeň EKR 3 podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
 • stupeň EKR 3 druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
 • stupeň EKR 3 funkcia a zloženie strojov a zariadení v cukrárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 stanovenie doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 dohotovovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha a starostlivosť o stroje a zariadenia v cukrárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
  Špecifikácia:
  S využitím senzorickej analýzy.
 • stupeň EKR 3 zostavovanie cukrárskych receptúr a inovácia výrobkov
 • stupeň EKR 3 výroba rôznych druhov cukrárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Zhotovovanie cukrárskych ciest, hmôt, náplní, poliev, ozdôb a finálnych cukrárskych výrobkov s uplatnením vlastnej fantázie, tvorivosti, estetického cítenia.
 • stupeň EKR 3 evidencia, skladovanie, balenie a expedícia cukrárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly skladovacích podmienok.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 príjem, evidencia a skladovanie cukrárskych surovín a polotovarov
 • stupeň EKR 3 príprava surovín na výrobu cukrárskych výrobkov, výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie