Cukrár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Cukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08
7512002 - Cukrár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Cukrár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
umelecký talent

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby cukrárskych výrobkov
3
hygiena potravín
3
potravinárska chémia
3
metódy analýzy potravín
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
cukrárske suroviny a spôsoby ich skladovania
3
základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti cukrárskej výroby v znení neskorších predpisov
Špecifikácia:
Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8.hlava PK SR), systém HACCP. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.
3
modelovacie hmoty a spôsoby výroby cukrárskych ozdôb
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov využívania výpočtovej techniky pri zdobení cukrárskych výrobkov a výrobe ozdôb.
3
zásady práce v teplej a studenej dielni
Špecifikácia:
Tepelné podmienky, stroje a zariadenia, technologické procesy.
3
spôsoby prispôsobenia cukrárskych výrobkov požiadavkám zdravej výživy
3
zásady stanovenia doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
3
systémy hodnotenia kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
3
zásady starostlivosti o technologické zariadenia v cukrárskej výrobe
3
spôsoby technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia cukrárskej výroby
3
podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
3
druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
3
druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
3
funkcia a zloženie strojov a zariadení v cukrárskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovenie doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
3
dohotovovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov
3
obsluha a starostlivosť o stroje a zariadenia v cukrárskej výrobe
3
posudzovanie kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Špecifikácia:
S využitím senzorickej analýzy.
3
zostavovanie cukrárskych receptúr a inovácia výrobkov
3
výroba rôznych druhov cukrárskych výrobkov
Špecifikácia:
Zhotovovanie cukrárskych ciest, hmôt, náplní, poliev, ozdôb a finálnych cukrárskych výrobkov s uplatnením vlastnej fantázie, tvorivosti, estetického cítenia.
3
evidencia, skladovanie, balenie a expedícia cukrárskych výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane kontroly skladovacích podmienok.
3
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
3
hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
príjem, evidencia a skladovanie cukrárskych surovín a polotovarov
3
príprava surovín na výrobu cukrárskych výrobkov, výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.