Operátor zariadenia na výrobu cukru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu cukru

Operátor zariadenia na výrobu cukru sa podieľa na výkone činností pri spracovaní cukrovej repy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160007 - Operátor zariadenia na výrobu cukru
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby cukru a ďalších cukrovarníckych produktov
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 hygiena potravín
 • stupeň EKR 4 metódy analýzy potravín
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
 • stupeň EKR 4 potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
 • stupeň EKR 4 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 4 automatické riadenie
 • stupeň EKR 3 agropotravinárstvo
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických parametrov a úprava podľa aktuálneho stavu výroby cukru
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na spracovanie cukrovej repy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie