Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny vyrába podľa predpísaných technológií konzervované potravinárske výrobky. Obsluhuje, sleduje a riadi prevádzku priemyselných zariadení a strojového vybavenia na mieste alebo prostredníctvom diaľkového ovládania.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Obsluha strojov a zariadení na konzervovanie a sterilizáciu ovocia a zeleniny
Obsluha strojov a zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny
Obsluha strojov a zariadení v mraziarni ovocia a zeleniny
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160002 - Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v konzervárenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 4 konzervárenská technológia
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 4 hygiena potravín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v konzervárenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 chladenie a označovanie konzerv a polokonzerv po tepelnom opracovaní
 • stupeň EKR 4 obsluha strojného a technologického vybavenia pri výrobe konzerv
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 príjem a uchovávanie surovín, polotovarov a prísad na konzervárenskú výrobu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie