Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny vyrába podľa predpísaných technológií konzervované potravinárske výrobky. Obsluhuje, sleduje a riadi prevádzku priemyselných zariadení a strojového vybavenia na mieste alebo prostredníctvom diaľkového ovládania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Obsluha strojov a zariadení na konzervovanie a sterilizáciu ovocia a zeleniny
Obsluha strojov a zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny
Obsluha strojov a zariadení v mraziarni ovocia a zeleniny
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160002 - Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
4
stroje a zariadenia v konzervárenskej výrobe
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
4
konzervárenská technológia
4
zásady BOZP a PO
4
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
4
hygiena potravín
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín
4
dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v konzervárenskej výrobe
4
chladenie a označovanie konzerv a polokonzerv po tepelnom opracovaní
4
obsluha strojného a technologického vybavenia pri výrobe konzerv
4
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
4
obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskych polotovarov a výrobkov
4
príjem a uchovávanie surovín, polotovarov a prísad na konzervárenskú výrobu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.