Spracovateľ korenín a húb

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ korenín a húb vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese spracovania vstupných surovín, participuje na samotnej výrobe a podieľa sa na balení, uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Obsluhuje strojné zariadenia využívané na spracovanie korenín v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby. Vykonáva sanitáciu pracoviska a jednotlivých strojných zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Pracovník pri spracovaní korenín a jedlých húb
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
ISCO-08
7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08
7514007 - Spracovateľ korenín a húb
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ ovocia a zeleniny

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena potravín
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
V procese spracovania korenín, jedlých húb.
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Na spracovanie korenín, jedlých húb.
3
sanitačné postupy a programy
Špecifikácia:
V procese spracovania korenín, jedlých húb.
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
3
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
3
fyziológia rastlín
Špecifikácia:
rozpoznanie častí rastlín (kvety, stonky, listy, korene, plody, semená), jedlých húb v čerstvom stave a po usušení
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
Vplyv skladovania na kvalitu korenín, jedlých húb; skladovanie surovín na spracovanie.
3
druhy korenín a jedlých húb
Špecifikácia:
rozlíšenie príbuzných druhov, hlavne z hľadiska zámeny druhov
3
spôsoby mletia a preosievania
Špecifikácia:
Korenín, jedlých húb.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Triedenie a posudzovanie korenín, jedlých húb.
3
Spracovanie korenín, jedlých húb.
3
voľba technologických postupov a podmienok spracovania korenín a jedlých húb
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
3
správne uloženie odpadov
3
manuálna príprava vstupných surovín v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Koreniny, jedlé huby.
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia na spracovanie korenín, jedlých húb.
3
obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia na spracovanie korenín, jedlých húb.
3
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Korenín a jedlých húb.
3
dodržiavania zásad BOZP
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.