Spracovateľ korenín a húb

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ korenín a húb

Spracovateľ korenín a húb vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese spracovania vstupných surovín, participuje na samotnej výrobe a podieľa sa na balení, uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Obsluhuje strojné zariadenia využívané na spracovanie korenín v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby. Vykonáva sanitáciu pracoviska a jednotlivých strojných zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Pracovník pri spracovaní korenín a jedlých húb
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08 7514007 - Spracovateľ korenín a húb
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Spracovateľ ovocia a zeleniny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  V procese spracovania korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Na spracovanie korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 sanitačné postupy a programy
  Špecifikácia:
  V procese spracovania korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 3 fyziológia rastlín
  Špecifikácia:
  rozpoznanie častí rastlín (kvety, stonky, listy, korene, plody, semená), jedlých húb v čerstvom stave a po usušení
 • stupeň EKR 3 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  Vplyv skladovania na kvalitu korenín, jedlých húb; skladovanie surovín na spracovanie.
 • stupeň EKR 3 druhy korenín a jedlých húb
  Špecifikácia:
  rozlíšenie príbuzných druhov, hlavne z hľadiska zámeny druhov
 • stupeň EKR 3 spôsoby mletia a preosievania
  Špecifikácia:
  Korenín, jedlých húb.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 Triedenie a posudzovanie korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 Spracovanie korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 voľba technologických postupov a podmienok spracovania korenín a jedlých húb
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
 • stupeň EKR 3 správne uloženie odpadov
 • stupeň EKR 3 manuálna príprava vstupných surovín v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Koreniny, jedlé huby.
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia na spracovanie korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia na spracovanie korenín, jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Korenín a jedlých húb.
 • stupeň EKR 3 dodržiavania zásad BOZP

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie